Kinh tế - Xã hội - Môi trường
QUY ĐỊNH VỀ LẬP BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO THÔNG TƯ SỐ 25/2019/TT-BTNMT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Thứ 6, Ngày 22/01/2021, 08:19 image

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Trong đó, theo Điều 37 của Thông tư có quy định các chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (trừ chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp) có trách nhiệm: Lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường; Lưu giữ các tài liệu liên quan đến báo cáo để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh, kiểm tra; Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) được gửi tới các cơ quan quản lý trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo; Gửi Báo cáo tới các cơ quan: Cơ quan đã phê duyệt, xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ về môi trường tương đương của dự án, cơ sở; Sở Tài nguyên và Môi trường (nơi dự án, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ).

Cấu trúc của Báo cáo công tác bảo vệ môi trường được quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư bao gồm các phần chính: Kết quả hoạt động các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; Tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại; Tình hình quản lý phế liệu nhập khẩu; Tình hình triển khai công tác cải tạo và phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định các báo cáo về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, quản lý chất thải nguy hại, quản lý phế liệu nhập khẩu được lồng ghép trong Báo cáo công tác bảo vệ môi trường quy định tại Thông tư này.

 

Nguồn: TNMT ()
Lượt xem: 233
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin đăng nhập
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Thủ tục hành chính
image Quận
image Phường
image ISO
image Kết quả giải quyết KNTC image Công khai kết luận Thanh tra image Công khai ngân sách image Dự án Đấu thầu, mua sắm công image Các dự án đang triển khai image Các dự án hoàn tất