Bản tin
Phật giáo
Thứ 4, Ngày 01/02/2023, 13:55 image

1 Chùa Từ Hạnh 392/1 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
2 Chùa Diệu Quang 27 Lê Tấn Bê, Phường An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
3 Chùa Sùng Quang 326 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
4 Chùa Pháp Vân 201-203 Lê Cơ, Phường An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
5 Chùa Quan Âm Các 21/20/37-39 Lê Công Phép, Phường An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
6 Chùa Thiện Hoa 574/1 Hẻm Sincô, Phường An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
7 Tịnh xá Huê Nghiêm Bồ Tát Tự 4 Đ. Số 3, An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
8 Tịnh Thất Huệ Đạo 29/5 Nguyễn Hới, Phường An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
9 Chùa Huệ Nghiêm 220/110/1 Đỗ Năng Tế, KP2, Phường An Lạc A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
10 Chùa Nam Tông 220/110/12/6/1 Đỗ Năng Tế, KP2, Phường An Lạc A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
11 Chùa Pháp Hội 10/13 Chiến Lược, KP13, Phường Bình Trị Đông, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
12 Chùa Quan Âm  27 Chiến Lược, KP15, Phường Bình Trị Đông, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
13 Chùa Mai Sơn 426 Tỉnh lộ 10, KP15, Phường Bình Trị Đông, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
14 Tịnh xá Ngọc Cầu 295 Phan Anh, KP4, Phường Bình Trị Đông, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
15 Tịnh Thất Bình An hẻm 30, Trương Phước Phan, KP2, Phường Bình Trị Đông, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
16 Tịnh Thất Liên Trì C19/50C, KP5, Phường Bình Trị Đông, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
17 Tịnh Thất Pháp Lạc 168/12 Chiến Lược, KP8, Phường Bình Trị Đông, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
18 Chùa Hiếu Nghiêm 840/123 Hương lộ 2, KP10, Phường Bình Trị Đông A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
19 Chùa Hương Nghiêm 355/1/37 Mã Lò, KP10, Phường Bình Trị Đông A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
20 Chùa Thiền Tự Lan Nhã 132/13/21 Mã Lò, KP2, Phường Bình Trị Đông A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
21 Chùa Vạn Phước 621/6 Tỉnh lộ 10, KP4, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
22 Chùa Phước Huệ 56-58 đường số 7A, KDC Bình Trị Đông B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
23 Chùa Phổ Huệ 52/41/22/2A đường số 8, KP19, P.Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
24 Tịnh xá Giác Niệm 734 Tân Kỳ Tân Quý, KP14, Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
25 Tịnh Thất Chơn Quả 128 đường số 26/3, KP10, Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
26 Phước Quang Thất 77/28/93 đường số 12, KP12, Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
27 Chùa Tứ Ân 219 đường số 12, KP15, Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
28 Chùa Giác Hải 355 Bình Long, Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
29 Chùa Di Lặc 321 Bình Long, KP5, Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
30 Chùa Kim Cương 57 đường số 9A, KP5, Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
31 Chùa Vạn Đức 110 Miếu Gò Xoài, KP23, Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
32 Chùa Liên Hoa 85/1A đường số 12, Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
33 Chùa Vạn Thọ 17/13 đường 14B, Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
34 Chùa Lam Viên 3/1 đường 5E, KP21, Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
35 Chùa Từ Tôn 57/8 Lô Tư, Tổ 34, KP18, Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
36 Chùa Phước An 6/6 đường số 6, KP17, Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
37 Chùa Như Thị 29 Bình Long, KP27, Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
38 Tịnh Thất Giác Hòa 68/8 đường số 3, KP6, Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
39 Tịnh Thất Liên Trì 74/23 đường số 14, KP15, Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
40 Tịnh xá Pháp Huệ 246/31A Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
41 Tịnh Thất Ngọc Quang 124/13/13 đường 14, KP7, Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
42 Tịnh Thất Minh Huệ 47-49 Miếu Gò Xoài, KP23, Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
43 Tịnh Thất Trúc Lâm Tự (Chùa Lá) 4/10 đường số 3, KP7, Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
44 Tịnh Thất Mỹ Duyệt 34/1 đường số 8B, KP13, phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
45 Tịnh xá Ngọc Hưng 68/19, KP6, P.Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đang cập nhật
46 Chùa Giác Định 35 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
47 Chùa Huyền Quang 67/10 đường số 10, KP7, Phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
48 Chùa Phước Hòa 292/20 Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
49 Chùa Dược sư 142/4 Liên Khu 4-5, KP4, Phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
50 Tịnh Thất Ngọc Minh 48/2 Đường số 10, Phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
51 Chùa Bảo Ấn 134/9 Liên Khu 4-5, KP4,Phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
52 Chùa Hồng Ân 88/8/6 Bùi Dương Lịch, KP1, Phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
53 Chùa Quan Âm 213/90, KP5, Phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
54 Chùa Phước Long 17/66/22, KP9, Phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đang cập nhật
55 Tịnh xá Diệu Quang 109 Bùi Dương Lịch, KP1, Phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
56 Trúc Lâm Tịnh Viện 116 Bùi Dương Lịch, KP1, Phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
57 Tịnh Thất Giác Hạnh 408/11 Bình Thành, KP2, Phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
58 Chùa Long Thạnh 1756 Tỉnh lộ 10, KP1, Phường Tân Tạo, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
59 Chùa Huê Lâm 1104/6/7 Tỉnh lộ 10, KP6, Phường Tân Tạo, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
60 Tịnh xá Lục Xuyên 25/54 Hồ Văn Long, KP3, Phường Tân Tạo, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
61 Tịnh Thất Bình Tâm 85/25 Hồ Văn Long, KP3, Phường Tân Tạo, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
62 Tịnh Thất Minh Quang 1686/14/7 Tỉnh lộ 10, KP1,Phường Tân Tạo, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
63 Tịnh Thất Diệu Huệ 1010/10/1 Tỉnh lộ 10, KP4, Phường Tân Tạo, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
64 Tịnh Thất Pháp Hoa 1104/10/1 Tỉnh lộ 10, KP6, Phường Tân Tạo, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
65 Tịnh Thất Liên Hoa 951/11 Tỉnh lộ 10, KP8, Phường Tân Tạo, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
66 Tịnh Thất Hải Triều Âm 951/13 Tỉnh lộ 10, KP8, Phường Tân Tạo, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
67 Tịnh thất Hương Nghiêm 184/8 Lê Đình Cẩn, KP10,Phường Tân Tạo, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
68 Tịnh Thất Long Hưng 1768/10/8A Tỉnh lộ 10 phường Tân Tạo, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đang cập nhật
69 Chùa Bình An 4395/1 Nguyễn Cửu Phú, KP4, Phường Tân Tạo A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
70 Chùa Giác Phước 1096 Quốc lộ 1, KP2, Phường Tân Tạo A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
71 Chùa Giác Tâm 1687/14 Tỉnh lộ 10, KP5, Phường Tân Tạo A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
72 Chùa Long Vân 4/44 đường số 2, KP7, Phường Tân Tạo A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
Nguồn: VP UBND ()
Lượt xem: 5175
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin đăng nhập
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Thủ tục hành chính
image Quận
image Phường
image ISO
image Kết quả giải quyết KNTC image Công khai kết luận Thanh tra image Công khai ngân sách image Dự án Đấu thầu, mua sắm công image Các dự án đang triển khai image Các dự án hoàn tất