Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tìm kiếm nâng cao
Số lượng văn bản tìm thấy: 27
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
1 QT-TNMT-4.9 ĐĂNG KÝ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP PHẢI XIN PHÉP CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN Đất đai Phòng Tài nguyên môi trường
2 QT-TNMT-4.8 GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN; GIAO ĐẤT CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT THÔNG QUA HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Đất đai Phòng Tài nguyên môi trường
3 QT-TNMT-4.5 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI (Quyết định 37/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận) Đất đai Phòng Tài nguyên môi trường
4 QT-TNMT-4.6 THẨM ĐỊNH NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XEM XÉT GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT KHÔNG THÔNG QUA HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ (Quyết định 37/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận) Đất đai Phòng Tài nguyên môi trường
5 QT-TNMT-4.7 GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN; GIAO ĐẤT CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT KHÔNG THÔNG QUA HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (Quyết định 37/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận) Đất đai Phòng Tài nguyên môi trường
6 QT-TNMT-4.10 THU HỒI ĐẤT VÌ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH; PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG (THEO ĐIỀU 61 VÀ 62 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013) Đất đai Phòng Tài nguyên môi trường
7 QT-TNMT-4.11 THU HỒI ĐẤT DO CHẤM DỨT VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT THEO PHÁP LUẬT, TỰ NGUYỆN TRẢ LẠI ĐẤT ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP THU HỒI ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ, THU HỒI ĐẤT Ở CỦA NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM (Quyết định 37/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận) Đất đai Phòng Tài nguyên môi trường
8 QT-TNMT-4.12 THU HỒI ĐẤT TRONG KHU VỰC BỊ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CÓ NGUY CƠ ĐE DỌA TÍNH MẠNG CON NGƯỜI; ĐẤT Ở CÓ NGUY CƠ SẠT LỠ, SỤT LÚN, BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIỆN TƯỢNG THIÊN TAI KHÁC ĐE DỌA TÍNH MẠNG CON NGƯỜI ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP THU HỒI ĐẤT Ở CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM (Quyết định 37/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận) Đất đai Phòng Tài nguyên môi trường
9 A.I.1 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Đất đai Phòng Tài nguyên môi trường
10 A.I.2. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân. Đất đai Phòng Tài nguyên môi trường