STT Tiêu đề Chuyên mục Ngày hiệu lực
6 Công văn 3786/UBND ngày 12/12/2018 của UBND quận Về thực hiện báo cáo định kỳ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 và thực hiện Thư xin lỗi theo Quyết định số 5157/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND Thành phố. Kiểm soát TTHC 12/12/2018
7 Kế hoạc số 49/KH-UBND ngày 23/1/2019 vủa UBND quận về tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính. Kiểm soát TTHC 23/01/2019
8 Công văn số 195/UBND ngày 22/01/2019 của UBND quận Bình Tân về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế sau kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn quận. Kiểm soát TTHC 22/01/2019
9 Công văn số 45/UBND ngày 07/01/2019 của Ủy ban nhân dân quận V/v triển khai cung cấp dịch vụ trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của lĩnh vực Công thương - Nông nghiệp. Kiểm soát TTHC 07/01/2019
10 Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của Ủy ban nhân dân quận về phê duyệt Danh mục sửa đổi, bổ sung và thay thế thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Kiểm soát TTHC 17/01/2019