STT Tiêu đề Chuyên mục Ngày hiệu lực
1 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN: BAN HÀNH KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN HÓA CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN Công bố thủ tục hành chính 01/05/2018
2 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHỔ BIẾN VĂN BẢN LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHÓA XIV TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN Công bố thủ tục hành chính 01/05/2018
3 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ NỘI DUNG THU "LỆ PHÍ CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH" TẠI PHỤ LỤC 13 QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2016/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Công bố thủ tục hành chính 01/05/2018
4 Quyết định 6226/QĐ-UBND ngày 07/09/2017 của UBND quận về Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Công bố thủ tục hành chính 07/09/2017
5 Thông báo số 1376/TB-UBND ngày 19/10/2018 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc quận Bình Tân không còn hộ nghèo có mức thu nhập bình quân từ 21 triệu đồng/người/năm trở xuống và các chiều thiếu hụt dưới 40 điểm Công bố thủ tục hành chính 19/10/2018