STT Tiêu đề Chuyên mục Ngày hiệu lực
6 Thông báo số 35/TB-UBND ngày 14 tháng 1 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận về việc tham gia cuộc thi đề xuất giải pháp về cải cách hành chính Cải cách TTHC 14/01/2019
7 Kế hoạch số 06/KH-VP ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận về thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2019 - 2020 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Cải cách TTHC 31/01/2019
8 Kế hoạch số 09/KH-VP ngày 13 tháng 2 năm 2019 của Van9 phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Cải cách TTHC 13/02/2019
9 Kế hoạch số 12/KH-VP ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận về thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Cải cách TTHC 28/02/2019
10 Thông báo số 85/TB-VP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận về nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND quận Phạm Thị Ngọc Diệu tại buổi làm việc về nghe báo cáo tham gia cuộc thi đề xuất giải pháp về cải cách hành chính. Cải cách TTHC 08/03/2019