STT Tiêu đề Chuyên mục Ngày hiệu lực
1 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC XÉT KHEN THƯỞNG CẤP THÀNH PHỐ VÀ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC (THÀNH TÍCH NHIỀU NĂM LIỀN) NĂM 2016 Khen thưởng – Xử phạt 01/05/2018
2 Quyết định số 119/QĐ-BDT ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Ban dân tộc thành phố về việc khen thưởng các quận huyện đạt kết quả thi đua năm 2020 đẫn đầu cụm và xếp thứ nhì trong cụm thi đua Khen thưởng – Xử phạt 29/12/2020
3 Về việc tặng Bằng Khen của Thủ tướng chính phủ Khen thưởng – Xử phạt 05/01/2021
4 Hướng dẫn số 3941/HD-UBND ngày 24/11/2020 của UBND quận Bình Tân về việc xét khen thưởng cấp thành phố và khen thưởng cấp nhà nước (thành tích nhiều năm liên tục) năm 2020 Khen thưởng – Xử phạt 24/11/2020
5 Hướng dẫn 3847/HD-UBND ngày 16/11/2020 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về nội dung tiêu chuẩn đánh giá, chấm diểm và thủ tục xét danh hiệu thi đua - khen thưởng năm 2020 Khen thưởng – Xử phạt 16/11/2020
6 Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 16 tháng 04 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về thực hiện Chương trình số 21-Ctr/QU ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Quận ủy về tổ chức phong trào thi đua sáng tạo và phát động tham gia, đạt các giải thưởng sáng tạo giai đoạn 2020-2025 Khen thưởng – Xử phạt 16/04/2021
7 Công văn số 1763/UBND ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về khen thưởng thi đua cao điểm thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 Khen thưởng – Xử phạt 27/05/2021