STT Tiêu đề Chuyên mục Ngày hiệu lực
1 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN: BAN HÀNH KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN HÓA CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN Công bố thủ tục hành chính 01/05/2018
2 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHỔ BIẾN VĂN BẢN LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHÓA XIV TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN Công bố thủ tục hành chính 01/05/2018
3 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ NỘI DUNG THU "LỆ PHÍ CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH" TẠI PHỤ LỤC 13 QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2016/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Công bố thủ tục hành chính 01/05/2018
4 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN: BAN HÀNH VĂN BẢN SỐ 3025/UBND NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2017 VỀ VIỆC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN" NĂM 2017 Công bố thủ tục hành chính 01/05/2018
5 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN: Ban hành văn bản về việc hướng dẫn đăng ký và xét sáng kiến, giải pháp năm 2016. Công bố thủ tục hành chính 01/05/2018
6 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC XÉT KHEN THƯỞNG CẤP THÀNH PHỐ VÀ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC (THÀNH TÍCH NHIỀU NĂM LIỀN) NĂM 2016 Khen thưởng – Xử phạt 01/05/2018
7 Kết luận thanh tra số 516/KL-TTQ ngày 21/6/2018 Kết quả giải quyết KNTC - Kết luận thanh tra 21/06/2018
8 Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/ 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn TP HCM. Thuế - Phí - Lệ phí 01/01/2018
9 Quyết định 6226/QĐ-UBND ngày 07/09/2017 của UBND quận về Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Công bố thủ tục hành chính 07/09/2017
10 Thông báo số 1376/TB-UBND ngày 19/10/2018 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc quận Bình Tân không còn hộ nghèo có mức thu nhập bình quân từ 21 triệu đồng/người/năm trở xuống và các chiều thiếu hụt dưới 40 điểm Công bố thủ tục hành chính 19/10/2018
11 Công văn số 1961/NV ngày 15/10/2018 của Phòng Nội vụ quận V/v xét thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức là giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III năm 2018 Công bố thủ tục hành chính 15/10/2018
12 Công văn số 3217/UBND ngày 25/10/2018 của UBND quận Về triển khai thực hiện Công văn số 8616/VPCP-CN ngày 10/9/ 2018 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 10801/VP-ĐT ngày 02/10/2018 của Văn phòng UBND Thành phố. Công bố thủ tục hành chính 25/10/2018
13 Công văn số 416/YT ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Phòng Y Tế quận về việc thu hồi thuốc sản suất từ nguyên liệu Valsartan do công ty Zhejiang Huahai Pharmaceutical - Trung Quốc sản xuất Công bố thủ tục hành chính 02/08/2018
14 Công văn số 427/YT ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Phòng Y Tế quận về việc thông báo thu hồi và đình chỉ lưu hành thuốc, mỹ phẩm giá, không rõ nguồn gốc. Công bố thủ tục hành chính 07/10/2018
15 Công văn số 3050/UBND ngày 15/10/2018 của Ủy ban nhân dân quận về Về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Công bố thủ tục hành chính 15/10/2018
16 Công căn số 3309/UBND ngày 01/11/2018 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân V/v tham gia tập huấn sử dụng phần mềm thuộc dự án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu Thủ tục hành chính tập trung” Kiểm soát TTHC 01/11/2018
17 Kế hoạch số 485/KH-UND ngày 23/10/2018 của Ủy ban nhân dân quận về Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn quận Bình Tân (từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI) Cải cách TTHC 23/10/2018
18 Kế hoạch số 461/KH-UBND ngày 05/10/2018 của Ủy ban nhân dân quận về Cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh PAPI trên địa bàn quận Bình Tân năm 2018 - 2019. Cải cách TTHC 05/10/2018
19 Kế hoạch số 25/KH-VP ngày 16/10/2018 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận về Cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận năm 2018 - 2019 Cải cách TTHC 16/10/2018
20 Công văn số 3424/UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 Về việc sử dụng Công báo Chính phủ điện tử thay thế Công báo chính phủ in cấp pháp miễn phí cho các đơn vị cấp phường năm 2019 Công bố thủ tục hành chính 12/11/2018
21 Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Công bố thủ tục hành chính 12/09/2018
22 Quyết định 4934/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thông qua kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cải cách TTHC 06/11/2018
23 Số ký hiệu gốc: 13641/VP-KSTTHC của UBND quận ngày 11/12/2018 V/v thực hiện báo cáo định kỳ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 và thực hiện Thư xin lỗi theo Quyết định số 5157/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 Kiểm soát TTHC 11/12/2018
24 Công văn số 3621/UBND của UBND quận ngày 01/12/2018 Về quán triệt, tập huấn công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện phần mềm báo cáo. Kiểm soát TTHC 01/12/2018
25 Báo cáo số 580/BC-UBND ngày 19/11/2018 của UBND quận về kết quả kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018. Kiểm soát TTHC 19/11/2018
26 Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước Cải cách TTHC 09/11/2018
27 Công văn số 2102/VP-TMTH Ngày 28/11/2018 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân Quận Bình Tân(UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN) V/v góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt Danh mục báo cáo định kỳ thực hiện trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân. Kiểm soát TTHC 28/11/2018
28 Công văn 3786/UBND ngày 12/12/2018 của UBND quận Về thực hiện báo cáo định kỳ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 và thực hiện Thư xin lỗi theo Quyết định số 5157/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND Thành phố. Kiểm soát TTHC 12/12/2018
29 Kế hoạch số 363/KH-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận về tuyên truyền về đảm bảo công tác trật tự đô thị trên địa bàn quận Công bố thủ tục hành chính 26/07/2018
30 Công văn số 1158/VHTT ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Phòng Văn hóa Thông Tin quận về Về tổ chức tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn quận Bình Tân Công bố thủ tục hành chính 17/12/2018
31 Công văn số 1159/VHTT ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Phòng Văn hóa Thông tin quận về tổ chức tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp Công bố thủ tục hành chính 17/12/2018
32 Thông báo số 35/TB-UBND ngày 14 tháng 1 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận về việc tham gia cuộc thi đề xuất giải pháp về cải cách hành chính Cải cách TTHC 14/01/2019
33 Công văn số 123/UBND ngày 14 tháng 1 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn quận trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2019. Công bố thủ tục hành chính 14/01/2019
34 Kế hoạc số 49/KH-UBND ngày 23/1/2019 vủa UBND quận về tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính. Kiểm soát TTHC 23/01/2019
35 Công văn số 195/UBND ngày 22/01/2019 của UBND quận Bình Tân về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế sau kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn quận. Kiểm soát TTHC 22/01/2019
36 Công văn số 45/UBND ngày 07/01/2019 của Ủy ban nhân dân quận V/v triển khai cung cấp dịch vụ trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của lĩnh vực Công thương - Nông nghiệp. Kiểm soát TTHC 07/01/2019
37 Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của Ủy ban nhân dân quận về phê duyệt Danh mục sửa đổi, bổ sung và thay thế thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Kiểm soát TTHC 17/01/2019
38 Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về công nhận phường đạt chuẩn tiếp cập pháp luật năm 2018 Công bố thủ tục hành chính 23/01/2019
39 Công văn số 113/VHTT ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Phòng Văn hóa thông tin về tuyên truyền treo cờ tết kỷ hợi 2018 Công bố thủ tục hành chính 23/01/2019
40 Công văn số 111/VHTT ngày 23 tháng 01 năm 2019 của phòng Văn hóa thông tin quận về hướng dẫn tuyên truyền, cổ động quý I/2019 Công bố thủ tục hành chính 23/01/2019
41 Công văn số 238/UBND ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận về tổ chức tuyên truyền, cổ động Mừng Xuân Kỷ Hợi-Mừng Đảng quang vinh trên địa bàn quận Bình Tân. Công bố thủ tục hành chính 24/01/2019
42 Công văn 124/VHTT ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Phòng Văn hóa thông tin quận về tham mưu nội dung tin nhắn tuyên truyền dịp tết nguyễn đán năm 2019. Thuế - Phí - Lệ phí 25/01/2019
43 Quyết định 281/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. Kiểm soát TTHC 17/01/2019
44 Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân quận Bình Tân về việc công bố công khai số liệu ngân sách quận và phân bổ ngân sách cấp quận đã được Hội đồng nhân dân cấp quận quyết định năm 2019 Công bố thủ tục hành chính 17/01/2019
45 Công văn số 3856/UBND ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận V/v công khai tình hình thực hiện ngân sách 9 tháng đầu năm 2018 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 Công bố thủ tục hành chính 18/12/2018
46 Kế hoạch số 10/KH-VP ngày 13/2/2019 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận về Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận. Công bố thủ tục hành chính 13/02/2019
47 Công văn số 26/TP ngày 09/01/2019 của Phòng Tư pháp quận về V/v phối hợp cập nhật, niêm yết công khai thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận theo Quyết định số 6048/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố Công bố thủ tục hành chính 09/01/2019
48 Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư Pháp. Công bố thủ tục hành chính 01/02/2019
49 Thông tư số 06/2017/TT-BYT ngày 03/5/2017 của Bộ Y tế về ban hành danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc Y tế 03/05/2017
50 Thông tư số 07/2017/TT-BYT ngày 03/5/2017 của Bộ Y tế về ban hành danh mục thuốc kê đơn Y tế 03/05/2017
51 Kế hoạch số 104/KH-YT ngày 14 tháng 02 năm 2019 của phòng Y tế quận về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn quận Bình Tân năm 2019 Y tế 14/02/2019
52 Kế hoạch số 326/KH-SYT ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Sở Y tế về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2019 Y tế 17/01/2019
53 Thông báo số 493/TB-SYT ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Sở Y tế thành phố về nội dung kết luận cuộc họp với Phòng Y tế quận/huyện về việc ứng dụng Công nghệ thông tin kết nối cơ sở bán lẻ thuốc Y tế 30/01/2019
54 Nghị định số 54/2017 ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược Y tế 08/05/2017
55 Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ Y tế về quy định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Thuế - Phí - Lệ phí 22/01/2018
56 Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế về quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017 ngày 08/5/2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt Y tế 10/05/2017
57 Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của bộ y tế về quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú Thuế - Phí - Lệ phí 29/12/2017
58 Văn bản số 119/VP-TMTH ngày 25/01/2019 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận về việc thực hiện Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của Chủ tịch UBND Thành phố Công bố thủ tục hành chính 25/02/2019
59 Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của Chủ tịch UBND Thành phố về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương Công bố thủ tục hành chính 17/01/2019
60 Công văn số 211/VP-TMTH ngày 20 tháng 2 năm 2019 của Văn phòng HĐND và UBND quận về thực hiện Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của Chủ tịch UBND Thành phố Công bố thủ tục hành chính 20/02/2019
61 Kế hoạch số 06/KH-VP ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận về thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2019 - 2020 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Cải cách TTHC 31/01/2019
62 Kế hoạch số 09/KH-VP ngày 13 tháng 2 năm 2019 của Van9 phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Cải cách TTHC 13/02/2019
63 Kế hoạch số 11/KH-VP ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Văn phòng hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận về Triển khai công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính; công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Công bố thủ tục hành chính 22/02/2019
64 Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành Mục Tiêu chất lượng trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 Công bố thủ tục hành chính 27/02/2019
65 Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành Chính sách chất lượng trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 Công bố thủ tục hành chính 27/02/2019
66 Thông tư 01/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Nội vụ về quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hê thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan tổ chức Công bố thủ tục hành chính 24/01/2019
67 Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Nội vụ về quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử Thuế - Phí - Lệ phí 24/01/2019
68 Kế hoạch số 12/KH-VP ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận về thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Cải cách TTHC 28/02/2019
69 Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn quận Bình Tân Kiểm soát TTHC 01/03/2019
70 Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân năm 2019. Công bố thủ tục hành chính 28/02/2019
71 Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân kỳ 2014 - 2018. Công bố thủ tục hành chính 27/02/2019
72 Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Công bố thủ tục hành chính 02/02/2017
73 Kế hoạch số 789/KH-BVHTTDL ngày 2 tháng 3 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch và Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch (Ban hành theo Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Thuế - Phí - Lệ phí 02/03/2017
74 Thông báo số 85/TB-VP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận về nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND quận Phạm Thị Ngọc Diệu tại buổi làm việc về nghe báo cáo tham gia cuộc thi đề xuất giải pháp về cải cách hành chính. Cải cách TTHC 08/03/2019
75 Công văn số 568/UBND ngày 07 tháng 03 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ Công bố thủ tục hành chính 07/03/2019
76 Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 06 tháng 03 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành quy trình xử lý công việc thuộc Phòng Kinh tế quận trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 Công bố thủ tục hành chính 06/03/2019
77 Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 06 tháng 03 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận về phát động thi đua về cải cách hành chính năm 2019 với chủ đề "Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội" trên địa bàn quận Bình Tân. Cải cách TTHC 06/03/2019
78 Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận về Ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn quận Bình Tân Công bố thủ tục hành chính 17/01/2019
79 Quyết định số 4409/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận về Ban hành Quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động được thực hiện tại Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. Công bố thủ tục hành chính 04/07/2018
80 Quyết định số 4408/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận về Ban hành Quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động được thực hiện tại Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. Công bố thủ tục hành chính 04/07/2018
81 Quyết định số 4410/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận về Ban hành Quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng được thực hiện tại Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. Kiểm soát TTHC 07/07/2018
82 Quyết định số 4407/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận về Ban hành Quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản thuộc lĩnh vực Môi trường được thực hiện tại Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. Công bố thủ tục hành chính 04/07/2018
83 Công văn số 607/UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận về thực hiện báo cáo định kỳ kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2019 và thực hiện Thư xin lỗi theo Quyết định số 5157/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND thành phố Kiểm soát TTHC 13/03/2019
84 Công văn số 728/UBND ngày 25 tháng 03 năm 2019 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố. Công bố thủ tục hành chính 25/03/2019
85 Công văn số 784/UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận về việc triển khai thực hiện Hệ thống cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính tập trung. Công bố thủ tục hành chính 29/03/2019
86 Thông báo số 628/TB-BQLATTP ngày 29 tháng 03 năm 2019 của Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố V/v triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo. Công bố thủ tục hành chính 29/03/2019
87 Công văn số 804/UBND ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc tham mưu Ủy ban nhân dân quận thực hiện sáng kiến, giải pháp thi đua cải cách hành chính năm 2019. Công bố thủ tục hành chính 02/04/2019
88 Quyết định 05/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh Y tế 06/12/2018
89 Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2018 Công bố thủ tục hành chính 07/01/2019
90 Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực năm 2018 Công bố thủ tục hành chính 07/01/2019
91 Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn quận Bình Tân năm 2019 Kiểm soát TTHC 26/04/2019
92 Báo cáo số 237/BC-UBND ngày 26 tháng 04 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về kết quả triển khai mô hình Tổ tư vấn thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại phường, khu phố trên địa bàn quận Cải cách TTHC 26/04/2019
93 Kế hoạch số 98/KH-HĐPH ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em và tác động của mạng xã hội trong trường học cấp I, cấp II theo hình thức xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận năm 2019 Công bố thủ tục hành chính 02/05/2019
94 Công văn số 1156/UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc tăng cường phối hợp tuyên truyền về hoạt động lập vi bằng của Thừa phát lại. Công bố thủ tục hành chính 02/05/2019
95 Công văn số 648/VP-TMTH ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân quận Bình Tân về việc tăng cường chất lượng hoạt động báo cáo công tác cải cách hành chính. Công bố thủ tục hành chính 03/05/2019
96 Kế hoạch số 21/KH-VP ngày 26 tháng 04 năm 2019 của Văn phòng Hội dồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Kiểm soát TTHC 26/04/2019
97 Kế hoạch số 22/KH-VP ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Văn phòng Hội dồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận về triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Văn phòng HĐND và UBND quận. Kiểm soát TTHC 26/04/2019
98 Kế hoạch số 20/KH-VP ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Văn phòng Hội dồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quậnTự kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận. Kiểm soát TTHC 26/04/2019
99 Kế hoạch số 23/KH-VP ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Văn phòng Hội dồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận về thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, sự phục vụ năm 2019. Kiểm soát TTHC 26/04/2019
100 Công văn số 1109/UBND ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận về các sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính năm 2019. Kiểm soát TTHC 25/04/2019