STT Tiêu đề Chuyên mục Ngày hiệu lực
1 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN: BAN HÀNH KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN HÓA CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN Công bố thủ tục hành chính 01/05/2018
2 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHỔ BIẾN VĂN BẢN LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHÓA XIV TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN Công bố thủ tục hành chính 01/05/2018
3 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ NỘI DUNG THU "LỆ PHÍ CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH" TẠI PHỤ LỤC 13 QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2016/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Công bố thủ tục hành chính 01/05/2018
4 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN: BAN HÀNH VĂN BẢN SỐ 3025/UBND NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2017 VỀ VIỆC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN" NĂM 2017 Công bố thủ tục hành chính 01/05/2018
5 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN: Ban hành văn bản về việc hướng dẫn đăng ký và xét sáng kiến, giải pháp năm 2016. Công bố thủ tục hành chính 01/05/2018
6 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC XÉT KHEN THƯỞNG CẤP THÀNH PHỐ VÀ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC (THÀNH TÍCH NHIỀU NĂM LIỀN) NĂM 2016 Khen thưởng – Xử phạt 01/05/2018
7 Kết luận thanh tra số 516/KL-TTQ ngày 21/6/2018 Kết quả giải quyết KNTC - Kết luận thanh tra 21/06/2018
8 Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/ 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn TP HCM. Thuế - Phí - Lệ phí 01/01/2018
9 Quyết định 6226/QĐ-UBND ngày 07/09/2017 của UBND quận về Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Công bố thủ tục hành chính 07/09/2017
10 Thông báo số 1376/TB-UBND ngày 19/10/2018 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc quận Bình Tân không còn hộ nghèo có mức thu nhập bình quân từ 21 triệu đồng/người/năm trở xuống và các chiều thiếu hụt dưới 40 điểm Công bố thủ tục hành chính 19/10/2018
11 Công văn số 1961/NV ngày 15/10/2018 của Phòng Nội vụ quận V/v xét thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức là giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III năm 2018 Công bố thủ tục hành chính 15/10/2018
12 Công văn số 3217/UBND ngày 25/10/2018 của UBND quận Về triển khai thực hiện Công văn số 8616/VPCP-CN ngày 10/9/ 2018 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 10801/VP-ĐT ngày 02/10/2018 của Văn phòng UBND Thành phố. Công bố thủ tục hành chính 25/10/2018
13 Công văn số 416/YT ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Phòng Y Tế quận về việc thu hồi thuốc sản suất từ nguyên liệu Valsartan do công ty Zhejiang Huahai Pharmaceutical - Trung Quốc sản xuất Công bố thủ tục hành chính 02/08/2018
14 Công văn số 427/YT ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Phòng Y Tế quận về việc thông báo thu hồi và đình chỉ lưu hành thuốc, mỹ phẩm giá, không rõ nguồn gốc. Công bố thủ tục hành chính 07/10/2018
15 Công văn số 3050/UBND ngày 15/10/2018 của Ủy ban nhân dân quận về Về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Công bố thủ tục hành chính 15/10/2018
16 Công căn số 3309/UBND ngày 01/11/2018 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân V/v tham gia tập huấn sử dụng phần mềm thuộc dự án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu Thủ tục hành chính tập trung” Kiểm soát TTHC 01/11/2018
17 Kế hoạch số 485/KH-UND ngày 23/10/2018 của Ủy ban nhân dân quận về Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn quận Bình Tân (từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI) Cải cách TTHC 23/10/2018
18 Kế hoạch số 461/KH-UBND ngày 05/10/2018 của Ủy ban nhân dân quận về Cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh PAPI trên địa bàn quận Bình Tân năm 2018 - 2019. Cải cách TTHC 05/10/2018
19 Kế hoạch số 25/KH-VP ngày 16/10/2018 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận về Cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI)