STT Tiêu đề Chuyên mục Ngày hiệu lực
1 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN: BAN HÀNH KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN HÓA CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo 01/05/2018
2 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHỔ BIẾN VĂN BẢN LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHÓA XIV TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo 01/05/2018
3 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ NỘI DUNG THU "LỆ PHÍ CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH" TẠI PHỤ LỤC 13 QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2016/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo 01/05/2018
4 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN: BAN HÀNH VĂN BẢN SỐ 3025/UBND NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2017 VỀ VIỆC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN" NĂM 2017 Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo 01/05/2018
5 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN: Ban hành văn bản về việc hướng dẫn đăng ký và xét sáng kiến, giải pháp năm 2016. Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo 01/05/2018
6 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC XÉT KHEN THƯỞNG CẤP THÀNH PHỐ VÀ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC (THÀNH TÍCH NHIỀU NĂM LIỀN) NĂM 2016 Khen thưởng – Xử phạt 01/05/2018
7 Kết luận thanh tra số 516/KL-TTQ ngày 21/6/2018 Kết quả giải quyết KNTC - Kết luận thanh tra 21/06/2018
8 Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/ 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn TP HCM. Thuế - Phí - Lệ phí 01/01/2018
9 Quyết định 6226/QĐ-UBND ngày 07/09/2017 của UBND quận về Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo 07/09/2017
10 Thông báo số 1376/TB-UBND ngày 19/10/2018 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc quận Bình Tân không còn hộ nghèo có mức thu nhập bình quân từ 21 triệu đồng/người/năm trở xuống và các chiều thiếu hụt dưới 40 điểm Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo 19/10/2018