Văn bản quy phạm pháp luật
Tổng :81
STT Số ký hiệu Trích yếu nội dung Tải về
1 25/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn thành phố
2 25/2018/QH14 Luật tồ cáo
3 6048/QĐ-UBND VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP
4 6046/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thử tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
5 3831/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH 3831/QĐ-UBND NĂM 2018 CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
6 2375/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH 2375/QĐ-UBND NĂM 2018 CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI DO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH
7 1774/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH 1774/QĐ-UBND NĂM 2018 CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
8 2505/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH 2505/QĐ-UBND NĂM 2018 CÔNG BỐ NHÓM THỦ TỤC LIÊN THÔNG ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH VÀ ĐĂNG KÝ THUẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
9 1637/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH 1637/QĐ-UBND NĂM 2018 CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
10 6390/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH 6390/QĐ-UBND NĂM 2017 VỀ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC CHUẨN HÓA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
11 3493/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH 3493/QĐ-UBND NĂM 2017 CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG ĐƯỢC CHUẨN HÓA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
12 3387/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH 3387/QĐ-UBND NĂM 2017 CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
13 290/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH 290/QĐ-UBND NĂM 2017 CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH, VÀ XÃ HỘI ĐƯỢC CHUẨN HÓA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
14 5287/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH 5287/QĐ-UBND NĂM 2016 CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ĐƯỢC CHUẨN HÓA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
15 2375/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH 2375/QĐ-UBND NĂM 2018 CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI DO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH