Lãnh đạo ủy ban nhân dân 10 phường
(Thông tin đang được cập nhật...)
Ảnh Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email Đơn vị
Họ tên:
Tô Hoàng Giang
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
0918171114
Email:
thgiang.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường An Lạc
Họ tên:
Trần Thị Thu Hương
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
0938525325
Email:
ttthuong.al.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường An Lạc
Họ tên:
Phạm Thị Thanh Thuận
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
0912788968
Email:
pttthuan.al.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường An Lạc
Họ tên:
Trần Hữu Kinh Du
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
0986804499
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Phường An Lạc
Họ tên:
Lê Thị Ngọc Dung
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
0933730012
Email:
ltndung.ala.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường An Lạc A
Họ tên:
Thái Thị Bích Nguyên
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
0908901246
Email:
ttbnguyen.ala.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường An Lạc A
Họ tên:
Võ Văn An
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
0936226615
Email:
vvan.ala.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường An Lạc A
Họ tên:
Phạm Thị Ngọc Diệu
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
093.848.5505
Email:
ptndieu.bhh.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa
Họ tên:
Nguyễn Phước Bình
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
098.673.7679
Email:
npbinh.bhh.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa
Họ tên:
Lê Minh Hiếu
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
090.976.0789
Email:
lmhieu.bhh.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa
Họ tên:
Nguyễn Ngọc Thắm
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
0169.912.2809
Email:
nntham.bhh.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa
Họ tên:
Nguyễn Văn Ngân
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
0982828271
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa A
Họ tên:
Trần Hoàng Dũng
Chức vụ:
Phó Chủ tịch phường
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
thdung.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa A
Họ tên:
Nguyễn Trọng Nghĩa
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
0913.778.182
Email:
ntnghia.bhha.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa A
Họ tên:
Nguyễn Thanh Minh
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
0968285876
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa A
Họ tên:
Nguyễn Thanh Duy Tân
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
0937066021
Email:
ntdtan.bhhb.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa B
Họ tên:
Tô Văn Thịnh
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
0903821446
Email:
tvthinh.bhhb.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa B
Họ tên:
Định Thị Lụa
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
0979771522
Email:
dtlua.bhhb.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa B
Họ tên:
Nguyễn Thị Hoàng Yến
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
01265454556
Email:
nthyen.bhhb.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa B
Họ tên:
Phạm Hạnh Thủy
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
0969297665
Email:
phthuy.btd.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Trị Đông
Họ tên:
Nguyễn Thanh Hoàng
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
0913653647
Email:
nthoang.btd.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Trị Đông
Họ tên:
Cái Văn Nhiều
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
0937228425
Email:
cvnhieu.btd.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Trị Đông
Họ tên:
Phan Duy Thiên Tâm
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
pdttam.btd.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Trị Đông
Họ tên:
Lê Minh Nhựt
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
0983132123
Email:
lmnhut.btda.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Trị Đông A
Họ tên:
Phan Thanh Phong
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
0918295995
Email:
ptphong.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Trị Đông A
Họ tên:
Nguyễn Ngọc Toàn
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
0938996977
Email:
nntoan.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Trị Đông A
Họ tên:
Võ Thị Vàng
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
01285876979
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Phường Bình Trị Đông A
Họ tên:
Trương Thị Minh Tín
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
0902691707
Email:
ttmtin.btdb.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Trị Đông B
Họ tên:
La Thoại Vân
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
0908580361
Email:
(đang cập nhật)
Đơn vị:
Phường Bình Trị Đông B
Họ tên:
Lê Doãn Luyến
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
0984772452
Email:
ldluyen.btdb.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Trị Đông B
Họ tên:
Nguyễn Quan Minh
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
0908682685
Email:
nqminh.btdb.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Trị Đông B
Họ tên:
Nguyễn Văn Lăm
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
37547222 0918398095
Email:
nvlam.tt.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Tân Tạo
Họ tên:
Huỳnh Minh Trường
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
37543935 0918477591
Email:
hmtruong.tt.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Tân Tạo
Họ tên:
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
37545443 0908611485
Email:
nttnhung.tt.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Tân Tạo
Họ tên:
Ngô Phan Duy Hiệp
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
37547223 0909163444
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Phường Tân Tạo
Họ tên:
Nguyễn Trung Toại
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
0919988982
Email:
nttoai.tta.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Tân Tạo A
Họ tên:
Huỳnh Văn Thạnh
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
0903698979
Email:
hvthanh.tta.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Tân Tạo A
Họ tên:
Nguyễn Minh Tuấn
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
0908220222
Email:
nmtuan.tta.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Tân Tạo A
Họ tên:
Huỳnh Đặng Hà Tuyên
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
0909849988
Email:
hdhtuyen.tta.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Tân Tạo A