Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tìm kiếm nâng cao
Số lượng văn bản tìm thấy: 223
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
41 155. T-HCM-272511-TT Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017) Khu vực kinh tế tập thể, HTX Phòng Tài chính kế họach
42 154. T-HCM-272510-TT Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017) Khu vực kinh tế tập thể, HTX Phòng Tài chính kế họach
43 153. T-HCM-272509-TT Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017) Khu vực kinh tế tập thể, HTX Phòng Tài chính kế họach
44 152. T-HCM-272508-TT Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017) Khu vực kinh tế tập thể, HTX Phòng Tài chính kế họach
45 151. T-HCM-272507-TT Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017) Khu vực kinh tế tập thể, HTX Phòng Tài chính kế họach
46 150. T-HCM-272506-TT Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017) Khu vực kinh tế tập thể, HTX Phòng Tài chính kế họach
47 149. T-HCM-272505-TT Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017) Khu vực kinh tế tập thể, HTX Phòng Tài chính kế họach
48 148. T-HCM-272504-TT Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã tách (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017) Khu vực kinh tế tập thể, HTX Phòng Tài chính kế họach
49 147. T-HCM-272503-TT Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã chia (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017) Khu vực kinh tế tập thể, HTX Phòng Tài chính kế họach
50 146. T-HCM-272502-TT Thủ tục đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017) Khu vực kinh tế tập thể, HTX Phòng Tài chính kế họach