Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tìm kiếm nâng cao
Số lượng văn bản tìm thấy: 222
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
31 165. T-HCM-272704-TT Thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 29/6/2017) Công sản Phòng Tài chính kế họach
32 164. T-HCM-272703-TT Thủ tục bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 29/6/2017) Công sản Phòng Tài chính kế họach
33 163. T-HCM-272698-TT Thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 29/6/2017) Công sản Phòng Tài chính kế họach
34 162. T-HCM-272518-TT Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017) Khu vực kinh tế tập thể, HTX Phòng Tài chính kế họach
35 161. T-HCM-272517-TT Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017) Khu vực kinh tế tập thể, HTX Phòng Tài chính kế họach
36 160. T-HCM-272516-TT Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017) Khu vực kinh tế tập thể, HTX Phòng Tài chính kế họach
37 159. T-HCM-272515-TT Thủ tục tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017) Khu vực kinh tế tập thể, HTX Phòng Tài chính kế họach
38 158. T-HCM-272514-TT Thủ tục thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017) Khu vực kinh tế tập thể, HTX Phòng Tài chính kế họach
39 157. T-HCM-272513-TT Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017) (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017) Khu vực kinh tế tập thể, HTX Phòng Tài chính kế họach
40 156. T-HCM-272512-TT Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017) Khu vực kinh tế tập thể, HTX Phòng Tài chính kế họach