Hướng dẫn thủ tục hành chính
[Giáo dục & đào tạo] 34. T-HCM-273285-TT Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở. (Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 01/9/2017)
Thứ 6, Ngày 22/06/2018, 08:38 SA image

Cỡ chữ

Màu chữ
Thành phần số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: + Tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách; 88 CÔNG BÁO/Số 99+100/Ngày 01-10-2017 + Đề án sáp nhập, chia, tách; + Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan; + Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan. - Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
Cơ sở pháp lý:
- Nghị đinh số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính Phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
Thời gian giải quyết:
Trong thời hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Người ký:
Thủ trưởng
Lệ phí:
Không
Cơ quan ban hành:
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; - Bảo đảm an toàn và quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; - Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên.
Kết quả:
Quyết định sáp nhập, chia, tách đối với trường THCS hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
Trình tự thực hiện:

 sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ. - Bước 3: + Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu đủ điều kiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia, tách đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; nếu chưa đủ điều kiện thì có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xãhoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường nêu rõ lý do; + Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định sáp nhập, chia, tách; nếu chưa quyết định sáp nhập, chia, tách thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách nêu rõ lý do. - Bước 4:Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung tài liệu đính kèm:
Lượt xem: 761 Quay lại Bản in