Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tìm kiếm nâng cao
Số lượng văn bản tìm thấy: 6
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
1 78. PTP-30. Thủ tục trả lại tài sản Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính Phòng Tư pháp
2 77. PTP-29. Thủ tục cấp và chi trả tiền bồi thường Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính Phòng Tư pháp
3 76. PTP-28. Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính Phòng Tư pháp
4 79. T-HCM-270710-TT Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường. (Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 28/4/2016) Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính Phòng Tài chính kế họach
5 80. T-HCM-270576-TT Thủ tục cấp và chi trả tiền bồi thường. (Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 28/4/2016) Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính Phòng Tài chính kế họach
6 81. T-HCM-270577-TT Thủ tục trả lại tài sản.(Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 28/4/2016) Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính Phòng Tài chính kế họach