Hướng dẫn thủ tục hành chính
[Phát triển nông thôn] 48. T-HCM-270486-TT Thủ tục hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho hợp tác xã thành lập mới.(Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 18/3/2016)
Thứ 4, Ngày 30/05/2018, 02:41 CH image

Cỡ chữ

Màu chữ
Thành phần số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: + Bản chính Bản Đăng ký hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu (theo mẫu); + Bản chính Bản kê cơ sở vật chất ban đầu cần hỗ trợ (nêu cụ thể tên các cơ sở vật chất ban đầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Quyết định 26/2015/QĐUBND, số lượng và kinh phí cần hỗ trợ); + Bản sao (kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Số lượng hồ sơ: 01 bộ. h)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Đăng ký hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu (Phụ lục).
Cơ sở pháp lý:
Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của UBND thành phố Hồ Chí Minh quy định ban hành chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho các hợp tác xã nông nghiệp – dịch vụ thành lập mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015 – 2020.
Thời gian giải quyết:
Mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định (không bao gồm thời gian tiến hành thủ tục cấp phát kinh phí hỗ trợ và thời gian gửi hóa đơn, chứng từ quyết toán).
Người ký:
Thủ trưởng
Lệ phí:
Không có
Cơ quan ban hành:
Phòng Kinh tế
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
1. Điều kiện áp dụng: Các hợp tác xã được hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu phải đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với các ngành nghề thuộc những lĩnh vực đã nêu trên. b) Thời điểm đăng ký lần đầu ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã được xem xét hỗ trợ là từ ngày 24 tháng 8 năm 2010 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. 2. Thời gian áp dụng: Thời gian thực hiện thủ tục hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu theo Quyết định này được tính từ ngày Quyết định có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.
Kết quả:
Quyết định phê duyệt hỗ trợ hoặc văn bản không chấp thuận hỗ trợ nêu rõ lý do
Trình tự thực hiện:

a) Trình tự thực hiện (Điều 4 Quyết định 26/2015/QĐ-UBND):  
- Bước 1: Các hợp tác xã có nhu cầu hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến Ủy ban nhân dân quận - huyện nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).
- Bước 2: UBND quận, huyện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, cấp Giấy biên nhận cho người nộp; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ hướng dẫn, giải thích để người nộp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. - Bước 3: Xem xét, giải quyết hồ sơ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của hợp tác xã, Ủy ban nhân dân quận - huyện tổ chức thẩm định hồ sơ và ban hành Quyết định phê duyệt hỗ trợ (nếu hợp tác xã đủ điều kiện để được hỗ trợ) hoặc văn bản không chấp thuận hỗ trợ nêu rõ lý do (nếu hợp tác xã không đủ điều kiện để nhận hỗ trợ). + Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định phê duyệt hỗ trợ, Ủy ban nhân dân quận - huyện tiến hành thủ tục cấp phát một lần kinh phí hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho hợp tác xã. Trong thời hạn 90 ngày làm việc kể từ ngày được cấp phát kinh phí hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu, hợp tác xã có trách nhiệm gửi hóa đơn, chứng từ quyết toán cho Ủy ban nhân dân quận – huyện.

Nội dung tài liệu đính kèm:
48 - Thủ tục hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho hợp tác xã thành lập mới..pdf
Lượt xem: 749 Quay lại Bản in