Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tìm kiếm nâng cao
Số lượng văn bản tìm thấy: 3
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
1 88. T-HCM-271467-TT Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. (Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 21/7/2016) VSAT thực phẩm & dinh dưỡng Phòng Y tế
2 87. T-HCM-271466-TT Cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 21/7/2016) VSAT thực phẩm & dinh dưỡng Phòng Y tế
3 89. T-HCM-271468-TT Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức và cá nhân theo Thông tư 47/2014/TT-BYT. (Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 21/7/2016) VSAT thực phẩm & dinh dưỡng Phòng Y tế