Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tìm kiếm nâng cao
Số lượng văn bản tìm thấy: 24
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
1 162. T-HCM-272518-TT Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017) Khu vực kinh tế tập thể, HTX Phòng Tài chính kế họach
2 161. T-HCM-272517-TT Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017) Khu vực kinh tế tập thể, HTX Phòng Tài chính kế họach
3 160. T-HCM-272516-TT Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017) Khu vực kinh tế tập thể, HTX Phòng Tài chính kế họach
4 159. T-HCM-272515-TT Thủ tục tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017) Khu vực kinh tế tập thể, HTX Phòng Tài chính kế họach
5 158. T-HCM-272514-TT Thủ tục thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017) Khu vực kinh tế tập thể, HTX Phòng Tài chính kế họach
6 157. T-HCM-272513-TT Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017) (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017) Khu vực kinh tế tập thể, HTX Phòng Tài chính kế họach
7 156. T-HCM-272512-TT Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017) Khu vực kinh tế tập thể, HTX Phòng Tài chính kế họach
8 155. T-HCM-272511-TT Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017) Khu vực kinh tế tập thể, HTX Phòng Tài chính kế họach
9 154. T-HCM-272510-TT Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017) Khu vực kinh tế tập thể, HTX Phòng Tài chính kế họach
10 153. T-HCM-272509-TT Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017) Khu vực kinh tế tập thể, HTX Phòng Tài chính kế họach