Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tìm kiếm nâng cao
Số lượng văn bản tìm thấy: 12
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
1 50. T-HCM-270542-TT .PTP-2. Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp
2 58. PTP-10.10. Thủ tục Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp
3 62. PTP-14.. Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp
4 59. PTP-11. Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch Phòng Tư pháp
5 64. PTP-16.. Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch (sau đây gọi là các việc hộ tịch khác) của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp
6 63. PTP-15. Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp
7 60. PTP-12. Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp
8 61. PTP-13. Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp
9 53. PTP-5 Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp
10 57. PTP-9. Thủ tục Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp