Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tìm kiếm nâng cao
Số lượng văn bản tìm thấy: 9
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
1 113. T-HCM-271943-TT Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (Quyết định số 5595/QĐ-UBND ngày 25/10/2016) Cấp giấy phép bán lẻ rượu, thuốc lá Phòng Kinh tế
2 112. T-HCM-271942-TT Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) (Quyết định số 5595/QĐ-UBND ngày 25/10/2016) Cấp giấy phép bán lẻ rượu, thuốc lá Phòng Kinh tế
3 111. T-HCM-271941-TT Thủ tục cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu (Quyết định số 5595/QĐ-UBND ngày 25/10/2016) Cấp giấy phép bán lẻ rượu, thuốc lá Phòng Kinh tế
4 110. T-HCM-271940-TT Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (Quyết định số 5595/QĐ-UBND ngày 25/10/2016) Cấp giấy phép bán lẻ rượu, thuốc lá Phòng Kinh tế
5 109. T-HCM-271939-TT Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) (Quyết định số 5595/QĐ-UBND ngày 25/10/2016) Cấp giấy phép bán lẻ rượu, thuốc lá Phòng Kinh tế
6 108. T-HCM-271938-TT Thủ tục cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (Quyết định số 5595/QĐ-UBND ngày 25/10/2016) Cấp giấy phép bán lẻ rượu, thuốc lá Phòng Kinh tế
7 107. T-HCM-271937-TT Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp giấy phép bán lẻ rượu, thuốc lá Phòng Kinh tế
8 106. T-HCM-271936-TT Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) Cấp giấy phép bán lẻ rượu, thuốc lá Phòng Kinh tế
9 105. T-HCM-271935-TT Thủ tục cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp giấy phép bán lẻ rượu, thuốc lá Phòng Kinh tế