Hướng dẫn thủ tục hành chính
[Công sản] 166. T-HCM-272775-TT Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận, huyện (Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 05/7/2017)
Thứ 5, Ngày 05/07/2018, 10:13 SA image

Cỡ chữ

Màu chữ
Thành phần số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ + Đơn đề nghị thuê nhà ờ công vụ đã có xác nhận của cơ quan đang trực tiếp quản lý cán bộ, công chức về thực trạng nhà ở; + Bàn sao quyết định bồ nhiệm, điều động, luân chuyển công tác có xác nhận của cơ quan ra quyết định hoặc cơ quan đang trực tiếp quân lý cán bộ, công chức. - Số lượng hồ sơ: 01 bộ. i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị thuê nhà ở công vụ quy định tại Phụ lục số 01 Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ.
Cơ sở pháp lý:
- Luật Nhà ở năm 2014; - Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phũ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; - Thông tư sổ 09/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 cùa Bộ Xây dựng hướng dẫn quán lý sử dụng nhà ở công vụ.
Thời gian giải quyết:
20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý người thuê nhà ở công vụ.
Người ký:
Thủ trưởng
Lệ phí:
Không
Cơ quan ban hành:
Phòng Tài chính kế họach
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Cán bộ thuê nhà ở công vụ phải chưa có nhà ở thuộc sở hừu cùa mình và chưa được thuê, thuê mua hoặc mua nhà ở xã hội tại nơi đến công tác hoặc đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại nơi đến công tác nhưng diện tích nhà ở binh quân trong hộ gia đình dưới 15m2/người.
Kết quả:
Quyết định cua ủy ban nhân dân quận - huyện về bố trí cho thuê nhà ở công vụ hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
Trình tự thực hiện:

C.THỦ TỤC THUỘC THÂM QUYÊN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN

Lĩnh vực Nhà ở

1. Thủ tục thuc nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân quận, huyện

  1. Trình tự thực hiện
  • Bước 1: Cán bộ thuộc đối tượng được thuê nhà ở công vụ đề nghị cơ quan, tồ chức đang trực tiếp quản ]ý gửi 01 bộ hồ sơ thuê nhà ở công vụ đến ủy ban nhân dân quận, huyện (Phòng có chức năng quản lý nhà công vụ).
  • Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị thuê nhà ở công vụ, cơ quan, tổ chức đang trực tiểp quàn lý người có nhu cầu thuê nhà ở công vụ kiểm tra và có văn bản gửi ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét, quyết định cho thuê nhà ờ công vụ.
  • Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được vãn bản đề nghị của cơ quan, tồ chức đang trực tiếp quản lý người cỏ nhu cầu thuê nhà ở công vụ, Uy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm kiểm tra, nếu đù điều kiện cho thuê nhà ở công vụ thì ban hành quyết địnli cho thuê nlià ở công vụ; trường hợp không đu điều kiện thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Úy ban nhân dân quận, huyện gửi Quyết định bố trí cho thuê nhà ở công vụ cho Phòng có chức năng quản lý nhà công vụ của úy ban nhân dân quận, huyện để phối hợp trong việc quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ.

  • Bước 4: Sau khi nhận Quyết định bố trí cho thuê nhà ở công vụ của ủy ban nhân dân quận, huyện, Phòng có chức năng quản lý nhà công vụ của úy ban nhân dân quận, huyện ký kết hợp đồng thuê nhà ở công vụ trực tiếp với người thuê trong thời hạn 10 ngày, kề từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.
  1. Cách thức thực hiện: Trực tiếp đến Ủy ban nhân dân quận, huyện.
  2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
  3. Cơ quan có thấm quyền quyết định: ủy ban nhân dân quận, huyện;
  4. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng có chức năng quản lý nhà công vụ quận, huyện của ủy ban nhân dân quận, huyện;
  5. Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý người có nhu cầu thuê nhà ở công vụ.
Nội dung tài liệu đính kèm:
166. T-HCM-272775-TT Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận, huyện.pdf
Lượt xem: 1152 Quay lại Bản in