Hướng dẫn thủ tục hành chính
[Công sản] 165. T-HCM-272704-TT Thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 29/6/2017)
Thứ 5, Ngày 05/07/2018, 10:05 SA image

Cỡ chữ

Màu chữ
Thành phần số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: + Văn bản đề nghị thanh lý tài sản nhà nước; + Danh mục tài sản đề nghị thanh lý thực hiện theo một trong hai hình thức sau:  Lập theo Mẫu số 01-DM/TSNN, Mẫu số 02-DM/TSNN, Mẫu số 03- DM/TSNN ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC:  Mẫu số 01-DM/TSNN Danh mục trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự 14 nghiệp đề nghị xử lý;  Mẫu số 02-DM/TSNN Danh mục xe ô tô đề nghị xử lý;  Mẫu số 03-DM/TSNN Danh mục tài sản khác (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và xe ô tô) đề nghị xử lý.  In từ Cơ sở dữ liệu về tài sản nhà nước thông qua Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước. + Đối với các loại tài sản mà pháp luật có quy định khi thanh lý cần có ý kiến xác nhận chất lượng tài sản của cơ quan chuyên môn thì phải gửi kèm ý kiến bằng văn bản của các cơ quan này. - Số lượng hồ sơ: 01 bộ. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Danh mục tài sản đề nghị thanh lý thực hiện theo Mẫu số 01-DM/TSNN, 02- DM/TSNN và 03-DM/TSNN ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC: - Mẫu số 01-DM/TSNN Danh mục trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đề nghị xử lý; - Mẫu số 02-DM/TSNN Danh mục xe ô tô đề nghị xử lý; - Mẫu số 03-DM/TSNN Danh mục tài sản khác (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và xe ô tô) đề nghị xử lý.
Cơ sở pháp lý:
- Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội khóa XII; có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009; - Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2009; - Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính về quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 ngày 6 tháng 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 2 năm 2010; - Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2012; - Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động.
Thời gian giải quyết:
30 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Người ký:
Thủ trưởng
Lệ phí:
Không
Cơ quan ban hành:
Phòng Tài chính kế họach
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không
Kết quả:
Quyết định thanh lý tài sản.
Trình tự thực hiện:

3. Thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Cơ quan, đơn vị, tổ chức đang quản lý sử dụng tài sản lập hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản và gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện, vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ), theo một trong các phương thức sau: + Nộp trực tiếp; + Gửi qua đường bưu điện; - Bước 2: Tài sản là trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân các quận - huyện để đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định (trừ trụ sở làm việc là các công trình kiến trúc phải bảo tồn); phương tiện vận tải (xe ô tô chuyên dùng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định mua sắm đối với các cơ quan, tổ chức cấp quận - huyện) và tài sản nhà nước khác của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý có nguyên giá trên sổ sách kế toán dưới 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thanh lý. - Bước 3: + Trong thời hạn 60 ngày đối với tài sản là trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất, 30 ngày đối với tài sản khác, kể từ ngày có quyết định thanh lý tài sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan nhà nước có tài sản thanh lý phải tổ chức thanh lý tài sản nhà nước theo quy định; + Sau khi hoàn thành việc thanh lý tài sản, cơ quan nhà nước có tài sản thanh lý hạch toán giảm tài sản theo quy định của pháp luật về kế toán; báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy định.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện.

Nội dung tài liệu đính kèm:
165. T-HCM-272704-TT Thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị.pdf
Lượt xem: 1126 Quay lại Bản in