Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tìm kiếm nâng cao
Số lượng văn bản tìm thấy: 4
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
1 143. T-HCM-272449-TT Thủ tục di chuyển hài cốt liệt sĩ (Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 119/01/2017) Người có công Phòng Lao động thương binh xã hội
2 142. T-HCM-272448-TT Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hưởng chính sách như thương binh (trường hợp người bị thương thuộc cơ quan cấp huyện hoặc cấp xã và các trường hợp đóng trên địa bàn) (Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 119/01/2017) Người có công Phòng Lao động thương binh xã hội
3 141. T-HCM-272447-TT Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 119/01/2017) Người có công Phòng Lao động thương binh xã hội
4 140. T-HCM-272446-TT Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ (Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 119/01/2017) Người có công Phòng Lao động thương binh xã hội