Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tìm kiếm nâng cao
Số lượng văn bản tìm thấy: 11
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
1 128. T-HCM-272005-TT Thủ tục phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong quận – huyện; phường – xã, thị trấn (Quyết định số 5456/QĐ-UBND ngày 17/10/2016) Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ Phòng Nội vụ
2 127. T-HCM-272004-TT Thủ tục đăng ký tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường có phạm vi hoạt động trong quận – huyện, phường – xã, thị trấn (dùng cho đơn vị tổ chức Đại hội từ nhiệm kỳ thứ 2 trở đi) (Quyết định số 5456/QĐ-UBND ngày 17/10/2016) Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ Phòng Nội vụ
3 126. T-HCM-272003-TT Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong quận – huyện; phường – xã, thị trấn (Quyết định số 5456/QĐ-UBND ngày 17/10/2016) Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ Phòng Nội vụ
4 10. Thủ tục cấp giấy phép thành lập quỹ và công nhận điều lệ quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn. (Quyết định số 6253/QĐ-UBND ngày 29/11/2017) Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ Phòng Nội vụ
5 11. Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn.(Quyết định số 6253/QĐ-UBND ngày 29/11/2017) Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ Phòng Nội vụ
6 12. Thủ tục công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn trường hợp có bổ sung, thay đổi thành viên. (Quyết định số 6253/QĐ-UBND ngày 29/11/2017) Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ Phòng Nội vụ
7 13. Thủ tục hợp nhất, sát nhập, chia, tách quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn. (Quyết định số 6253/QĐ-UBND ngày 29/11/2017) Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ Phòng Nội vụ
8 14. Thủ tục đổi tên quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn.(Quyết định số 6253/QĐ-UBND ngày 29/11/2017) Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ Phòng Nội vụ
9 15. Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn. (Quyết định số 6253/QĐ-UBND ngày 29/11/2017) Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ Phòng Nội vụ
10 16. Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn. (Quyết định số 6253/QĐ-UBND ngày 29/11/2017) Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ Phòng Nội vụ