Hướng dẫn thủ tục hành chính
[Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ] 128. T-HCM-272005-TT Thủ tục phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong quận – huyện; phường – xã, thị trấn (Quyết định số 5456/QĐ-UBND ngày 17/10/2016)
Thứ 5, Ngày 28/06/2018, 04:03 CH image

Cỡ chữ

Màu chữ
Thành phần số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: (Điều 12 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND) + Công văn báo cáo két quả đại hội; + Điều lệ và biên bản thông qua điều lệ hội; + Biên bản bầu ban lãnh đạo, ban kiểm tra (có danh sách kèm theo) và lý lịch người đứng đầu hội; + Chương trình hoạt động của hội; + Nghị quyết đại hội; + Văn bản đề nghị phê duyệt điều lệ hội - Số lượng hồ sơ: 01 bộ g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Công văn báo cáo kết quả đại hội (mẫu 5), Điều lệ hội (mẫu 9) của Phụ lục I Thông tư 03/2013/TT-BNV
Cơ sở pháp lý:
+ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; + Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ; + Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; + Quyết định số 54/201 l/QĐ-ƯBND ngày 03 thảng 8 năm 2011 của ủy ban nhân dân Thành phố về phân công quản lý nhà nước đổi với các tổ chức hội trên địa bàn Thành phổ Hồ Chí Minh.
Thời gian giải quyết:
a) Ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (Điểm 3, Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 33/2012/NĐ-CP).
Người ký:
Thủ trưởng
Lệ phí:
Không
Cơ quan ban hành:
Phòng Nội vụ
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không
Kết quả:
Quyết định phê duyệt điều lệ hội hoặc văn bàn từ chối nêu rõ lý do.
Trình tự thực hiện:

3. Thủ tục phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong quận - huyện; phường - xã, thị trấn

  1. Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc kể từ ngày đại hội kết thúc, ban lãnh đạo hội gửi một bộ hồ sơ báo cáo kết quả đại hội và văn bản đề nghi phê duyệt điều lệ hội đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận, huyện vào các ngày làm việc từ thứ Hai đên thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều tò 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận, hụyện kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định: nếu hồ sơ đầy đủ, hợp pháp thì viết giấy hẹn cho người nộp; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp pháp thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

+ Bước 3: Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Phòng Nội vụ quận, huyện thẩm định trình Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định phê duyệt điều lệ.

Trường hợp điều lệ hội có nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật thì Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện có quyền từ chối phê duyệt và yêu cầu, hướng dẫn ban lãnh đạo hội hoàn chinh điều lệ hội phù họp với quy định của pháp luật.

+ Bước 4: Tổ chức căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chủ tịch UBND quận, huyện

Nội dung tài liệu đính kèm:
128. T-HCM-272005-TT Thủ tục phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong quận – huyện; phường – xã, thị trấn.pdf
Lượt xem: 880 Quay lại Bản in