Hướng dẫn thủ tục hành chính
[Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ] 127. T-HCM-272004-TT Thủ tục đăng ký tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường có phạm vi hoạt động trong quận – huyện, phường – xã, thị trấn (dùng cho đơn vị tổ chức Đại hội từ nhiệm kỳ thứ 2 trở đi) (Quyết định số 5456/QĐ-UBND ngày 17/10/2016)
Thứ 5, Ngày 28/06/2018, 03:34 CH image

Cỡ chữ

Màu chữ
Thành phần số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: * Hồ sơ báo cáo tô chức đại hội nhiệm kỳ: + Công văn đề nghị của hội (nêu dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức đại hội, số lượng đại biểu mời, đại biểu chính thức tham dự đại hội, dự kiến chương trình đại hội; Báo cáo số lượng hội viên, trong đó nêu rõ số hội viên chính thức của hội); + Công văn của cơ quan quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực hội hoạt động; + Nghị quyết của ban lãnh đạo hội về việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ; + Dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới của hội. Báo cáo kiểm điểm của ban lãnh đạo, ban kiềm tra và báo cáo tài chính của hội; + Dự thảo điều lệ sửa đổi, bồ sung (nểu có); + Danh sách dự kiến nhân sự ban lãnh đạo, ban kiểm tra, trong đó nêu rõ tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng thành viên ban lãnh đạo, ban kiềm tra của hội. Đối với nhân sự dự kiến là người đứng đầu hội phải có sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, nếu nhân sự thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phai được sự đồng ý bằng vân bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ; + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội theo quy định của điều lệ hội và quy định cùa pháp luật (nếu có); * Hồ sơ báo cáo đại hội bất thường: + Nghị quyết của ban lãnh đạo hội về việc tổ chức đại hội bất thường trong đó nêu rõ nội dung thảo luận và quyết định tại đại hội; + Dụ' thảo những nội dung tháo luận và quyết định tại đại hội; + Dự kiến thời gian, địa điếm tổ chức đại hội, số lượng đại biểu mời, đại biểu chính thức tham dự đại hội, dự kiến chương trình đại hội. - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Cơ sở pháp lý:
+ Nghị định sổ 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 cùa Chính phủ quy định về tồ chức, hoạt động và quàn lý hội; + Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 cua Chính phủ về sửa đối, bồ sung một số điều của Nghị định sổ 45/2010/NĐ-CP ngày 2! tháng 4 năm 2010 của Chính phủ; + Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính plni quy định về tồ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; + Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của ủy ban nhân dân Thảnh phố về phân công quản lý nhà nước đối với các tô chức hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. + Quyết định số 46/2013/QĐ-ƯBND ngày 16/10/2013 cua ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung khoản 1 điều 2 quyết định số 54/2011/QĐ- UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Uy ban nhân dân Thành phố về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bản thành pliố Hồ Chí Minh
Thời gian giải quyết:
Mười lăm(15) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ báo cáo đầy đủ, hợp lệ.
Người ký:
Thủ trưởng
Lệ phí:
Không
Cơ quan ban hành:
Phòng Nội vụ
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không
Kết quả:
Công văn về việc chấp thuận tồ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
Trình tự thực hiện:
  1. Thủ tục đăng ký tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường có phạm vi hoạt động trong quận - huyện, phường - xã, thị trấn (dùng cho đơn vị tổ chức Đại hội từ nhiệm kỳ thử 2 trở đi)
  1. Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Hội chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận, huyện vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận, huyện kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định: nếu hồ sơ đầy đủ, hợp pháp thì viết giấy hẹn cho người nộp; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp pháp thì hướng dẫn bồ sung, hoàn thiện hồ sơ

+ Bước 3: Trong thời hạn mười lăm ngày kê từ ngày nhận hồ sơ báo cáo đầy đủ Phòng Nội vụ quận - huyện thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện có văn bản chấp thuận tô chức Đại hội; trường hợp không đồng ý phải có văn bản từ chối nêu rõ lý do.

Trường họp cần lấy ý kiến cơ quan có liên quan đến ngành, lĩnh vực chính mà hội hoạt động thì chậm nhất không quá hai mươi lăm ngày phải có ý kiến bằng văn bản về việc tổ chức đại hội.

+ Bước 4: Hội căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết.

Cơ quan thực hiện thù tục hành chính: Chủ tịch UBND quận huyện

Nội dung tài liệu đính kèm:
127. T-HCM-272004-TT Thủ tục đăng ký tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường có phạm vi hoạt động trong quận – huyện, phường – xã, thị trấn1.pdf
Lượt xem: 940 Quay lại Bản in