Hướng dẫn thủ tục hành chính
[Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ] 126. T-HCM-272003-TT Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong quận – huyện; phường – xã, thị trấn (Quyết định số 5456/QĐ-UBND ngày 17/10/2016)
Thứ 5, Ngày 28/06/2018, 03:24 CH image

Cỡ chữ

Màu chữ
Thành phần số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: + Đơn xin công nhận ban vận dộng thành lập hội, trong đơn nêu rõ tên hội, tôn chỉ, mục đích của hội, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động, dự kiến thời gian trù bị thành lập hội và nơi tạm thời làm địa điếm hội họp; + Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động thành lập hội: họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; trú quán; trình độ vãn hóa; trình độ chuyên môn. Đối với nhân sự dự kiến là người đứng đầu (Trưởng ban) Ban Vận động thành lập hội thuộc diện quản lý của cơ quan có tham quyền thì phái được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ. - Số lượng hồ sơ: 02 bộ Đơn đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội (mẫu 3, Phụ lục
Cơ sở pháp lý:
+ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; + Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 cua Chính phu về sừa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ; + Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 Iiăm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phù sửa đổi, bổ sung một số điều cùa Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. + Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của ủy ban nhân dân Thành phố về phân công quản lý nhà nước đối với các tồ chức hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian giải quyết:
a) Ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ.
Người ký:
Thủ trưởng
Lệ phí:
Không
Cơ quan ban hành:
Phòng Nội vụ
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không
Kết quả:
Quyết định công nhận ban vận động thành lập hội hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
Trình tự thực hiện:

c. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẳm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân quận, huyện

Lĩnh vực tô chức phi Chínlì phủ

1. Thù tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong quận - huyện; phường - xã, thị trấn

  1. Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Người sáng lập chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận, huyện vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (buối sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buồi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

+ Bước 2: Bộ phận tiểp nhận và trả kết quả của ƯBND quận, huyện kiêm tra thành phần hồ sơ theo quy định: nếu hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn cho tổ chức; Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Bước 3: Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, ƯBND quận, huyện có trách nhiệm xem xét, quyết định việc công nhận ban vận động thành lập hội, trường hợp không đồng ý phải có vãn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động có thế lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan trước khi xem xét, quyết định công nhận Ban Vận động thành lập hội.

+ Bước 4: Người nộp căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chủ tịch UBND quận huyện

Nội dung tài liệu đính kèm:
126.T-HCM-272003-TT Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong quận – huyện; phường – xã, thị trấn1.pdf
Lượt xem: 817 Quay lại Bản in