Hướng dẫn thủ tục hành chính
[Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ] 12. Thủ tục công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn trường hợp có bổ sung, thay đổi thành viên. (Quyết định số 6253/QĐ-UBND ngày 29/11/2017)
image

Cỡ chữ

Màu chữ
Thành phần số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: (Khoản 2, Điều 22 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP) + Văn bản đề nghị nêu rõ lý do thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ + Danh sách, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của thành viên Hội đồng quản lý quỹ được bổ sung. - Số lượng hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
Cơ sở pháp lý:
- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; - Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. - Quyết định số 2892/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định cho phép thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện.  
Thời gian giải quyết:
Mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Người ký:
Lệ phí:
Không
Cơ quan ban hành:
Phòng Nội vụ
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không
Kết quả:
Quyết định công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.
Trình tự thực hiện:

3.Thủ tục công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn trường hợp có bổ sung, thay đổi thành viên

a) Trình tự thực hiện (Điều 22 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012):

- Bước 1: Trong quá trình hoạt động nếu có sự thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ; quỹ lập hồ sơ gửi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

- Bước 2: Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân quận, huyện kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định: nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu tiếp nhận cho người nộp (nội dung phiếu tiếp nhận hồ sơ gồm: ngày, tháng, năm và phương thức tiếp nhận; thông tin về hồ sơ; thông tin bên gửi, bên nhận); nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân quận, huyện kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và có văn bản thông báo cho người nộp để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ (văn bản thông báo cần nêu rõ lý do và những giấy tờ cần bổ sung, hoàn thiện)

- Bước 3: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ (nếu đủ điều kiện) hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do (nếu không đủ điều kiện)

- Bước 4: Quỹ căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện (Quyết định số 2892/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định cho phép thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện).

Nội dung tài liệu đính kèm:
3. phi chinh phu.pdf
Lượt xem: 858 Quay lại Bản in