Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tìm kiếm nâng cao
Số lượng văn bản tìm thấy: 4
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
1 170. Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư. (Quyết định số 6390/QĐ-UBND ngày 11/12/2017) Đấu thầu Phòng Tài chính kế họach
2 169. Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư. (Quyết định số 6390/QĐ-UBND ngày 11/12/2017) Đấu thầu Phòng Tài chính kế họach
3 168. Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận – huyện. (Quyết định số 6390/QĐ-UBND ngày 11/12/2017) Đấu thầu Phòng Tài chính kế họach
4 167. Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận – huyện. (Quyết định số 6390/QĐ-UBND ngày 11/12/2017) Đấu thầu Phòng Tài chính kế họach