Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tìm kiếm nâng cao
Số lượng văn bản tìm thấy: 8
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
1 66. PTP-18. Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (thủ tục này cũng được áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được) Chứng thực Phòng Tư pháp
2 65. PTP-17.. Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Chứng thực Phòng Tư pháp
3 67. PTP-19. Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch là cộng tác viên của Phòng Tư pháp Chứng thực Phòng Tư pháp
4 72. PTP-24. Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực Phòng Tư pháp
5 71. PTP-23. Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực Phòng Tư pháp
6 70. PTP-22. Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực Phòng Tư pháp
7 69. PTP-21. Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực Phòng Tư pháp
8 68. PTP-20. Thủ tục Chứng thực chữ ký đối với người không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực Phòng Tư pháp