Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tìm kiếm nâng cao
Số lượng văn bản tìm thấy: 6
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
1 103. T-HCM-271360-TT Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) (Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 26/9/2016) Gia đình Phòng Văn hóa và Thông tin
2 99. T-HCM-271370-TT Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)(Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 26/9/2016) Gia đình Phòng Văn hóa và Thông tin
3 100. T-HCM-271369-TT Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện). (Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 26/9/2016) Gia đình Phòng Văn hóa và Thông tin
4 101. T-HCM-271365-TT Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện). (Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 26/9/2016) Gia đình Phòng Văn hóa và Thông tin
5 102. T-HCM-271363-TT Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình Phòng Văn hóa và Thông tin
6 104. T-HCM-271359-TT Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện). (Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 26/9/2016) Gia đình Phòng Văn hóa và Thông tin