Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tìm kiếm nâng cao
Số lượng văn bản tìm thấy: 4
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
1 QT-TNMT-4.2 XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN (Quyết định 37/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận) Môi trường Phòng Tài nguyên môi trường
2 QT-TNMT-4.1 XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Quyết định 37/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận) Môi trường Phòng Tài nguyên môi trường
3 QT-TNMT-4.3 CẤP GIẤY PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÀ XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC (Quyết định 37/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận) Môi trường Phòng Tài nguyên môi trường
4 QT-TNMT-4.4 GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÀ XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC Môi trường Phòng Tài nguyên môi trường