Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tìm kiếm nâng cao
Số lượng văn bản tìm thấy: 9
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
1 7. T-HCM-270128-TT Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Tôn giáo Phòng Nội vụ
2 1. T-HCM-270122-TT Thủ tục cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. (Quyết định số 6085/QĐ-UBND ngày 19/11/2015) Tôn giáo Phòng Nội vụ
3 2. T-HCM-270123-TT Thủ tục cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Tôn giáo Phòng Nội vụ
4 3. T-HCM-270124-TT Thủ tục tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. Tôn giáo Phòng Nội vụ
5 4. T-HCM-270125-TT Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. Tôn giáo Phòng Nội vụ
6 5. T-HCM-270126-TT Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Tôn giáo Phòng Nội vụ
7 6. T-HCM-270127-TT Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở. Tôn giáo Phòng Nội vụ
8 8. T-HCM-270129-TT Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo. Tôn giáo Phòng Nội vụ
9 9. T-HCM-270130-TT Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện. Tôn giáo Phòng Nội vụ