Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tìm kiếm nâng cao
Số lượng văn bản tìm thấy: 4
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
1 166. T-HCM-272775-TT Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận, huyện (Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 05/7/2017) Công sản Phòng Tài chính kế họach
2 165. T-HCM-272704-TT Thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 29/6/2017) Công sản Phòng Tài chính kế họach
3 164. T-HCM-272703-TT Thủ tục bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 29/6/2017) Công sản Phòng Tài chính kế họach
4 163. T-HCM-272698-TT Thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 29/6/2017) Công sản Phòng Tài chính kế họach