Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tìm kiếm nâng cao
Số lượng văn bản tìm thấy: 5
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
1 83. T-HCM-270885-TT Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. (Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/7/2016) TL & PT Doanh nghiệp Phòng Tài chính kế họach
2 82. T-HCM-270884-TT Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh. (Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/7/2016) TL & PT Doanh nghiệp Phòng Tài chính kế họach
3 84. T-HCM-270886-TT Thủ tục tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh. (Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/7/2016) TL & PT Doanh nghiệp Phòng Tài chính kế họach
4 85. T-HCM-270887-TT Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. (Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/7/2016) TL & PT Doanh nghiệp Phòng Tài chính kế họach
5 86. T-HCM-270888-TT Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. (Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/7/2016) TL & PT Doanh nghiệp Phòng Tài chính kế họach