Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tìm kiếm nâng cao
Số lượng văn bản tìm thấy: 230
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
1 88. T-HCM-271467-TT Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. (Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 21/7/2016) VSAT thực phẩm & dinh dưỡng Phòng Y tế
2 170. Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư. (Quyết định số 6390/QĐ-UBND ngày 11/12/2017) Đấu thầu Phòng Tài chính kế họach
3 169. Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư. (Quyết định số 6390/QĐ-UBND ngày 11/12/2017) Đấu thầu Phòng Tài chính kế họach
4 168. Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận – huyện. (Quyết định số 6390/QĐ-UBND ngày 11/12/2017) Đấu thầu Phòng Tài chính kế họach
5 167. Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận – huyện. (Quyết định số 6390/QĐ-UBND ngày 11/12/2017) Đấu thầu Phòng Tài chính kế họach
6 166. T-HCM-272775-TT Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận, huyện (Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 05/7/2017) Công sản Phòng Tài chính kế họach
7 165. T-HCM-272704-TT Thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 29/6/2017) Công sản Phòng Tài chính kế họach
8 164. T-HCM-272703-TT Thủ tục bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 29/6/2017) Công sản Phòng Tài chính kế họach
9 163. T-HCM-272698-TT Thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 29/6/2017) Công sản Phòng Tài chính kế họach
10 162. T-HCM-272518-TT Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017) Khu vực kinh tế tập thể, HTX Phòng Tài chính kế họach
11 161. T-HCM-272517-TT Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017) Khu vực kinh tế tập thể, HTX Phòng Tài chính kế họach
12 160. T-HCM-272516-TT Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017) Khu vực kinh tế tập thể, HTX Phòng Tài chính kế họach
13 159. T-HCM-272515-TT Thủ tục tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017) Khu vực kinh tế tập thể, HTX Phòng Tài chính kế họach
14 158. T-HCM-272514-TT Thủ tục thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017) Khu vực kinh tế tập thể, HTX Phòng Tài chính kế họach
15 157. T-HCM-272513-TT Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017) (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017) Khu vực kinh tế tập thể, HTX Phòng Tài chính kế họach