Tài liệu tham khảo
Loại Tên file Trích dẫn Dung lượng Tải về
Hướng dẫn DVC trực tuyến - Đô thị Hướng dẫn DVC trực tuyến - Đô thị 1315 KB
Hướng dẫn DVC trực tuyến KT YTE LD Hướng dẫn DVC trực tuyến KT YTE LD 1938 KB
Hướng dẫn TT Tư pháp - Ho tich Hướng dẫn TT Tư pháp 718 KB
Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công mức độ 3 1556 KB
Hướng dẫn sử dụng PM QLCĐ dành cho Chuyên viên Hướng dẫn sử dụng PM QLCĐ dành cho Chuyên viên 490 KB
Hướng dẫn sử dụng PM QLCĐ dành cho Lãnh đạo đơn vị Hướng dẫn sử dụng PM QLCĐ dành cho Lãnh đạo đơn vị 508 KB
Hướng dẫn sử dụng phần mềm ISO điện tử Phường Hướng dẫn sử dụng phần mềm ISO điện tử Phường 1349 KB
Hường dẫn cài đặt ứng dụng Bình Tân Công dân số Hường dẫn cài đặt ứng dụng Bình Tân Công dân số 137 KB
Nghị định 30/2020/NĐ-VP Về công tác văn thư 1706 KB
SỔ TAY HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỔ TAY HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 4179 KB
Thông tư 01/2019/TT-BNV Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức 1412 KB
Thông tư 01/2020/TT-BNV Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 169 KB
Thông tư 02/2019/TT-BNV Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử 2091 KB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Hiện đang có 25 người online.
Tổng truy cập 52.666 người.