Quy hoạch phát triển
Tìm kiếm nâng cao
Số lượng văn bản tìm thấy: 5
STT Tiêu đề Ngày ban hành Chuyên mục Trích yếu
1 Thông báo số 1763/TB-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2020 của UBND quận về đăng ký nhu cầu sử dụng đất và các công trình, dự án sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn quận 17/11/2020 Định hướng phát triển của Quận Thông báo số 1763/TB-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2020 của UBND quận về đăng ký nhu cầu sử dụng đất và các công trình, dự án sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn quận
2 Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Bình Tân 17/11/2020 Định hướng phát triển của Quận Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Bình Tân
3 Thông báo số 1606/TB-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2020 của UBND quận Bình Tân về công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân 17/11/2020 Định hướng phát triển của Quận
4 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 CỦA QUẬN BÌNH TÂN 29/03/2018 Định hướng phát triển của Quận KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 CỦA QUẬN BÌNH TÂN
5 Tổ chức thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn quận Bình Tân 29/03/2018 Định hướng phát triển của Quận Tổ chức thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn quận Bình Tân