Dự án hạng mục
Tìm kiếm nâng cao
Số lượng văn bản tìm thấy: 25
STT Tiêu đề Ngày ban hành Chuyên mục Trích yếu
1 Công văn số 2354/UBND ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân về việc công khai tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 10/03/2020 Công khai ngân sách Công văn số 2354/UBND ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân về việc công khai tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2019
2 Quyết định số 4039/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của quận Bình Tân. 10/03/2020 Các dự án chuẩn bị đầu tư Quyết định số 4039/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của quận Bình Tân.
3 Công văn số 3343/UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về công khai tình hình thực hiện ngân sách 9 tháng năm 2019 10/03/2020 Công khai ngân sách Công văn số 3343/UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về công khai tình hình thực hiện ngân sách 9 tháng năm 2019
4 Công văn số 4097/UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân quận quyết định dự toán thu - chi ngân sách năm 2020. 10/03/2020 Công khai ngân sách Công văn số 4097/UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân quận quyết định dự toán thu - chi ngân sách năm 2020.
5 Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của quận Bình Tân 10/03/2020 Công khai ngân sách Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của quận Bình Tân
6 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của quận Bình Tân. 19/06/2019 Công khai ngân sách
7 V/v công khai tình hình thực hiện ngân sách 3 tháng đầu năm 2018 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. 19/06/2019 Công khai ngân sách
8 V/v công khai tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. 19/06/2019 Công khai ngân sách
9 Văn bản công nhận Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hoàng Nam làm chủ đầu tư dự án Xây dựng nhà ở xã hội Hoàng Nam tại phường An Lạc, quận Bình Tân. 01/03/2018 Các dự án đang triển khai
10 Phòng Quản lý Đô thị quận cung cấp danh sách các Dự án nhà ở xã hội đang triển khai thực hiện trên địa bàn quận. 01/03/2018 Các dự án đang triển khai