Dự án hạng mục
Tìm kiếm nâng cao
Số lượng văn bản tìm thấy: 12
STT Tiêu đề Ngày ban hành Chuyên mục Trích yếu
1 Công văn số 2354/UBND ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân về việc công khai tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 10/03/2020 Công khai ngân sách Công văn số 2354/UBND ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân về việc công khai tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2019
2 Công văn số 3343/UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về công khai tình hình thực hiện ngân sách 9 tháng năm 2019 10/03/2020 Công khai ngân sách Công văn số 3343/UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về công khai tình hình thực hiện ngân sách 9 tháng năm 2019
3 Công văn số 4097/UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân quận quyết định dự toán thu - chi ngân sách năm 2020. 10/03/2020 Công khai ngân sách Công văn số 4097/UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân quận quyết định dự toán thu - chi ngân sách năm 2020.
4 Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của quận Bình Tân 10/03/2020 Công khai ngân sách Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của quận Bình Tân
5 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của quận Bình Tân. 19/06/2019 Công khai ngân sách
6 V/v công khai tình hình thực hiện ngân sách 3 tháng đầu năm 2018 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. 19/06/2019 Công khai ngân sách
7 V/v công khai tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. 19/06/2019 Công khai ngân sách
8 Quyết định số 5241/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2016 01/03/2018 Công khai ngân sách
9 Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc công bố công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2017 01/03/2018 Công khai ngân sách
10 Công văn số 3163/UBND ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc công khai tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. 01/03/2018 Công khai ngân sách