Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tìm kiếm nâng cao
Số lượng văn bản tìm thấy: 207
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
11 71. PTP-23. Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực Phòng Tư pháp
12 70. PTP-22. Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực Phòng Tư pháp
13 69. PTP-21. Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực Phòng Tư pháp
14 68. PTP-20. Thủ tục Chứng thực chữ ký đối với người không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực Phòng Tư pháp
15 64. PTP-16.. Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch (sau đây gọi là các việc hộ tịch khác) của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp
16 63. PTP-15. Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp
17 60. PTP-12. Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp
18 61. PTP-13. Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp
19 53. PTP-5 Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp
20 57. PTP-9. Thủ tục Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp