Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tìm kiếm nâng cao
Số lượng văn bản tìm thấy: 207
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
1 50. T-HCM-270542-TT .PTP-2. Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp
2 58. PTP-10.10. Thủ tục Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp
3 62. PTP-14.. Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp
4 59. PTP-11. Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch Phòng Tư pháp
5 66. PTP-18. Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (thủ tục này cũng được áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được) Chứng thực Phòng Tư pháp
6 7. T-HCM-270128-TT Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Tôn giáo Phòng Nội vụ
7 65. PTP-17.. Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Chứng thực Phòng Tư pháp
8 67. PTP-19. Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch là cộng tác viên của Phòng Tư pháp Chứng thực Phòng Tư pháp
9 75. PTP-27. Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Hòa giải ở cơ sở Phòng Tư pháp
10 72. PTP-24. Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực Phòng Tư pháp