LÃNH ĐẠO PHÒNG BAN QLNN

 Thông tin đang được cập nhật...

LÃNH ĐẠO

 CÁC PHÒNG BAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

ẢNH

Họ tên

 chức vụ

SỐ ĐIỆN THOẠI

Hộp thư điện tử

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

NGUYỄN ANH CƯỜNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 38.750.307

0903715979

nacuong.binhtan@tphcm.gov.vn

 

PHẠM HOÀNG khANH

pHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

0937364899

phkhanh.binhtan@tphcm.gov.vn

 

LỤC THỊ NGỌC BÍCH

Phó CHÁNH VĂN PHÒNG

38.765.552

0989.883.311

ltnbich.binhtan@tphcm.gov.vn

 

 TRẦN HOÀNG DŨNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

0916.919.927

thdung.binhtan@tphcm.gov.vn

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Ngô Văn Tuyên

trưởng phòng

38.751.427
0918342244

nvtuyen.binhtan@tphcm.gov.vn

 

Phan Thành Lập

Phó trưởng phòng

38.753.170
0918851095

ptlap.binhtan@tphcm.gov.vn

 

Cao Thanh Tuyền

Phó trưởng phòng

0983099112

cttuyen.binhtan@tphcm.gov.vn

 

TRẦN MINH KHA

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

 

 

BÙI THANH HOÀI

trưởng phòng

38.750.345
0907308353

bthoai.binhtan@tphcm.gov.vn

 

   

 

PHẠM THỊ THU HÒA

Phó trưởng phòng

38.750.415
0989022864

ptthoa.binhtan@tphcm.gov.vn

 

ĐỖ QUANG CHIẾN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

0988650614

  dqchien.binhtan@tphcm.gov.vn 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

NGUYỄN CHÍ THIỆN

trưởng phòng

38.759.387

0903951842

ncthien.binhtan@tphcm.gov.vn

 

Phan THANH PHONG

Phó trưởng phòng

0918295995

ptphong.binhtan@tphcm.gov.vn

 

NGUYỄN hồng xuân

Phó trưởng phòng

0932274787

nhxuan.binhtan@tphcm.gov.vn

 

NGUYỄN THÀNH CÔNG

Phó trưởng phòng

0934585969

ntcong.binhtan@tphcm.gov.vn

 

 VÕ THỊ KIM HIỀN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

0938866518 

vtkhien.binhtan@tphcm.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

 

NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH

trưởng phòng

0908467838

nthoanh.binhtan@tphcm.gov.vn

 

Mai Thanh sang

Phó trưởng phòng

091.812.8101

mtsang.al.bt@tphcm.gov.vn

 

       

Phó trưởng phòng

 

 

đỗ văn chung

Phó trưởng phòng

0989991108

dvchung.btdb.bt@tphcm.gov.vn

PHÒNG NỘI VỤ

 

NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG

trưởng phòng

 

 

ntkhuong.binhtan@tphcm.gov.vn

 

 

 

 

 

 

HUỲNH THỊ THÚY LẠC

Phó trưởng phòng

 

0918735814

httlac.binhtan@tphcm.gov.vn

 

 

Phó trưởng phòng

 

 

PHÒNG TƯ PHÁP

 

đỖ tHANH qUYỀN

trưởng phòng

0913133357

dtquyen.binhtan@tphcm.gov.vn

 

NGUYỄN PHƯỚC LÊ

Phó trưởng phòng

0908196345

nple.binhtan@tphcm.gov.vn

 

VƯƠNG TẤN ĐỘ

Phó trưởng phòng

0918686142

vtdo.binhtan@tphcm.gov.vn

 

BÙI MINH PHƯƠNG

Phó trưởng phòng

0909575157

bmphuong.binhtan@tphcm.gov.vn

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN

 

 

trưởng phòng

 

 

LÊ VĂN HIỀN

Phó trưởng phòng

0937336678

lvhien.binhtan@tphcm.gov.vn

 

NGUYỄN VĂN CHÍN

Phó trưởng phòng

0913191088

nvchin.binhtan@tphcm.gov.vn

 

PHẠM MINH TUẤN

Phó trưởng phòng

0906991135

pmtuan.binhtan@tphcm.gov.vn

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

HUỲNH THANH TỚI

trưởng phòng

37.527.342

0918228094

httoi.binhtan@tphcm.gov.vn

 

NGUYỄN THỊ CẨM

Phó trưởng phòng

 

ntcam.btd.bt@tphcm.gov.vn

 

MAI NGỌC THUẦN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

0909958332 

mnthuan.binhtan@tphcm.gov.vn

 

 ĐOÀN THỊ THANH TÂM

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

PHÒNG KINH TẾ

 

NGUYỄN CÔNG LUÂN

trưởng phòng

ncluan.binhtan@tphcm.gov.vn

 

NGUYỄN VĂN KHOA

Phó trưởng phòng

nvkhoa.binhtan@tphcm.gov.vn

 

LÊ THỊ NGỌC HƯƠNG 

Phó trưởng phòng

ltnhuong.binhtan@tphcm.gov.vn

 

NGUYỄN PHÚ LÂM   

Phó trưởng phòng

nplam.binhtan@tphcm.gov.vn

PHÒNG Y TẾ

 

TRẦN HÙNG

trưởng phòng

22.451.045

0915443041

thung.binhtan@tphcm.gov.vn

 

 

Phó trưởng phòng

 

 

THÁI THỊ THANH TUYỀN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

THANH TRA QUẬN

 

NGUYỄN TRUNG BÌNH

CHÁNH THANH TRA

0982530534 

 

TÔ HOÀNG GIANG

Phó CHÁNH THANH TRA

38.750.354

0918171114

thgiang.binhtan@tphcm.gov.vn

 

PHAN ANH TÀI

Phó CHÁNH THANH TRA

0902324286

patai.binhtan@tphcm.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Tìm kiếm