SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
5
9
1
8
7
3

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Cơ quan thực hiện:  
Lĩnh vực:  
Bộ TTHC của:  
Tổng số: 20  
Tên thủ tụcCơ quan thực hiệnLĩnh vực
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng Sở Xây dựng TP.HCM 2. Xây dựng
Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ được chuẩn hóa tại TPHCM Sở Nội vụ
Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh Sở Tài nguyên và Môi trường 7. Môi trường
Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2017 của UBND TPHCM về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Quyết định số 5603/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Xây dựng TP.HCM
Quyết định số 5595/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Công thương được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Công thương
Quyết định số 5456/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Mih Sở Nội vụ
Quyết định số 5287/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh Sở Văn hóa và Thể thao
Quyết định số 3847/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Dân tộc
Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh Sở Y tế
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA THANH TRA THÀNH PHỐ ĐƯỢC CHUẨN HÓA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 34. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường - xã, thị trấn trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh. Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố 28. Hành chính Tư pháp
THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 01/2012/TT-BXD CỦA BỘ XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC CẤP PHÉP THẦU VÀ QUẢN LÝ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM.
Thủ tục hành chính thay thế Sở Xây dựng TP.HCM 2. Xây dựng
Thủ tục hành chính sữa đổi bổ sung Sở Xây dựng TP.HCM 2. Xây dựng
Thủ tục hành chính mới ban hành Sở Xây dựng TP.HCM 2. Xây dựng
PHỤ LỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Sở Xây dựng TP.HCM 2. Xây dựng
  • Tiến về Sài Gòn
  • Tình yêu lá phiếu
  • Ngày hội bầu cử
  • Chung sức chung lòng
  • Ngày vui bầu cử
Tìm kiếm