THÔNG TIN CÁC KỲ HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Công văn số 156/CV-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng nhân dân quận về triệu tập kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân quận khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Xem chi tiết tại đây)
Nghị quyết số 241/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2017. (xem chi tiết tại đây)
Nghị quyết số 242/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về quy mô dân số và chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc của 08 đồ án quy hoạch phân khu định hướng đến năm 2020 trên địa bàn quận Bình Tân. (xem chi tiết tại đây)
Nghị quyết số 243/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2017.  (xem chi tiết tại đây)
Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân quận khóa II.  (xem chi tiết tại đây)
Công văn số 27/UBND ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận về triển khai Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân quận khóa II.  (xem chi tiết tại đây)
Công văn số 145/TNMT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Phòng Tài nguyên và Môi trường về trả lời chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân quận tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân quận khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (xem chi tiết tại đây)
Công văn số 27/YT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của phòng Y tế về việc trả lời ý kiến thảo luận của 02 tổ thảo luận tại kỳ họp thứ ba HĐND quận khóa II.  (Xem chi tiết tại đây)

 

Tìm kiếm