Lịch công tác tuần của UBND quận Bình Tân

Lich tuan 1-2017(Dieu chinh).pdfLịch công tác tuần 1-2017
Lich tuan 1-2017(Dieu chinh)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
3072 KB
Lich tuan 2-2017.pdfLịch công tác tuần 2-2017
Lich tuan 2-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
166 KB
Lich tuan 3-2017.pdfLịch công tác tuần 3-2017
Lich tuan 3-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
167 KB
Lich tuan 4-2017.pdfLịch công tác tuần 4-2017
Lich tuan 4-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
131 KB
Lich tuan 5-2017.pdfLịch công tác tuần 5-2017
Lich tuan 5-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
117 KB
Lich tuan 6-2017.pdfLịch công tác tuần 6-2017
Lich tuan 6-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
140 KB
Lich tuan 7-2017.pdfLịch công tác tuần 7-2017
Lich tuan 7-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
168 KB
Lich tuan 8-2017.pdfLịch công tác tuần 8-2017
Lich tuan 8-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
162 KB
Lich tuan 9-2017.pdfLịch công tác tuần 9-2017
Lich tuan 9-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
193 KB
Lich tuan 10-2017.pdfLịch công tác tuần 10-2017
Lich tuan 10-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
178 KB
Lich tuan 11-2017.pdfLịch công tác tuần 11-2017
Lich tuan 11-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
207 KB
Lich tuan 12-2017.pdfLịch công tác tuần 12-2017
Lich tuan 12-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
197 KB
Lich tuan 13-2017.pdfLịch công tác tuần 13-2017
Lich tuan 13-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
194 KB
Lich tuan 14-2017.pdfLịch công tác tuần 14-2017
Lich tuan 14-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
194 KB
Lich tuan 15-2017.pdfLịch công tác tuần 15-2017
Lich tuan 15-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
207 KB
Lich tuan 16-2017.pdfLịch công tác tuần 16-2017
Lich tuan 16-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
204 KB
Lich tuan 17-2017.pdfLịch công tác tuần 17-2017
Lich tuan 17-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
177 KB
Lich tuan 19-2017.pdfLịch công tác tuần 19-2017
Lich tuan 19-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
205 KB
Lich tuan 20-2017.pdfLịch công tác tuần 20-2017
Lich tuan 20-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
3398 KB
Lich tuan 21-2017.pdfLịch công tác tuần 21-2017
Lich tuan 21-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
218 KB
Lich tuan 22-2017.pdfLịch công tác tuần 22-2017
Lich tuan 22-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
177 KB
Lich tuan 23-2017.pdfLịch công tác tuần 23-2017
Lich tuan 23-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
201 KB
Lich tuan 24-2017.pdfLịch công tác tuần 24-2017
Lich tuan 24-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
188 KB
Lich tuan 25-2017.pdfLịch công tác tuần 25-2017
Lich tuan 25-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
212 KB
Lich tuan 27-2017.pdfLịch công tác tuần 27-2017
Lich tuan 27-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
186 KB
Lich tuan 28-2017.pdfLịch công tác tuần 28-2017
Lich tuan 28-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
150 KB
Lich tuan 29-2017.pdfLich công tác tuần 29-2017
Lich tuan 29-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
168 KB
Lich tuan 30-2017.pdfLich công tác tuần 30-2017
Lich tuan 30-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
166 KB
Lich tuan 31-2017.pdfLich công tác tuần 31-2017
Lich tuan 31-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
179 KB
Lich tuan 33-2017.pdfLịch công tác tuần 33-2017
Lich tuan 33-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
193 KB
Lich tuan 34-2017.pdfLịch công tác tuần 34-2017
Lich tuan 34-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
197 KB
Lich tuan 35-2017.pdfLịch công tác tuần 35-2017
Lich tuan 35-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
201 KB
Lich tuan 36-2017.pdfLịch công tác tuần 36-2017
Lich tuan 36-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
165 KB
Lich tuan 37-2017.pdfLịch công tác tuần 37-2017
Lich tuan 37-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
178 KB
Lich tuan 38-2017.pdfLịch công tác tuần 38-2017
Lich tuan 38-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
192 KB
Lich tuan 39-2017.pdfLịch công tác tuần 39-2017
Lich tuan 39-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
203 KB
Lich tuan 41-2017.pdfLịch công tác tuần 41-2017
Lich tuan 41-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
194 KB
Lich tuan 42-2017.pdfLịch công tác tuần 42-2017
Lich tuan 42-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
185 KB
Lich tuan 43-2017.pdfLịch công tác tuần 43-2017
Lich tuan 43-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
199 KB
Lich tuan 44-2017.pdfLịch công tác tuần 44-2017
Lich tuan 44-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
189 KB
Lich tuan 45-2017.pdfLịch công tác tuần 45-2017
Lich tuan 45-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
201 KB
Lich tuan 47-2017.pdfLịch công tác tuần 47-2017
Lich tuan 47-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
206 KB
Lich tuan 48-2017.pdfLịch công tác tuần 48-2017
Lich tuan 48-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
180 KB
Lich tuan 51-2017.pdfLịch công tác tuần 51-2017
Lich tuan 51-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
183 KB
Tìm kiếm