THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

 LÃNH ĐẠO

QUẬN ỦY QUẬN BÌNH TÂN

    

 

 

Họ tên

 chức vụ

SỐ ĐIỆN THOẠI

Hộp thư điện tử

 

Võ Ngọc Quốc Thuận

THÀNH ỦY VIÊN,

Bí thư Quận ủy,

CHỦ TỊCH HĐND QUẬN

0938.748.999

vnqthuan.binhtan@tphcm.gov.vn 

 

   

 

Lê Văn Thinh

Phó Bí thư QUẬN ỦY,

CHỦ TỊCH UBND Quận

lvthinh.binhtan@tphcm.gov.vn

 

NGUYỄN TRẦN PHƯỢNG TRÂN

Phó Bí thư

Quận ủy

ntptran.binhtan@tphcm.gov.vn 

 

 

Tìm kiếm