THÔNG BÁO

Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

 

 

 

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thông báo

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân là:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân:

- Họ và tên: Lê Văn Thinh.

- Số điện thoại: 0903.871.171

- Địa chỉ email: lvthinh.binhtan@tphcm.gov.vn

2. Người được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân giao nhiệm vụ phát ngôn.

- Họ và tên: Đỗ Đình Thiện.

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân.

- Số điện thoại: 0908.410.755

- Địa chỉ email: ddthien.binhtan@tphcm.gov.vn

 

Tìm kiếm