Lãnh đạo Hội đồng nhân dân quận

Nội dung đang được cập nhật ...

THƯỜNG TRỰC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

 

ẢNH

HỌ TÊN

 CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

 

VÕ NGỌC QUỐC THUẬN

 CHỦ TỊCH

0938.748.999

vnqthuan.binhtan@tphcm.gov.vn

NGUYỄN VĂN ĐẠT

PHÓ CHỦ TỊCH

THƯỜNG TRỰC

nvdat.btd.bt@tphcm.gov.vn

 

HUỲNH THANH HÙNG

PHÓ CHỦ TỊCH

hthung.binhtan@tphcm.gov.vn

 

NGUYỄN VĂN HẠNH

TRƯỞNG BAN

KINH TẾ - XÃ HỘI

nvhanh.binhtan@tphcm.gov.vn

 

LƯU HUÊ PHONG

TRƯỞNG BAN

PHÁP CHẾ

lhphong.binhtan@tphcm.gov.vn

 

 

Tìm kiếm